Digiqole ad

รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน. บรรยายพิเศษ “ความก้าวหน้าของกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ และแนวโน้มของสถานการณ์ในพื้นที่” แก่นักเรียนพลเมือง รุ่นที่ 4 ปี 67 จ.ยะลา

 รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน. บรรยายพิเศษ “ความก้าวหน้าของกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ และแนวโน้มของสถานการณ์ในพื้นที่” แก่นักเรียนพลเมือง รุ่นที่ 4 ปี 67 จ.ยะลา
Social sharing

Digiqole ad

วันที่ 9 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม มูลนิธิศูนย์กลางอิสลามเพื่อการพัฒนายะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลโท ปราโมทย์ พรหมอินทร์ แม่ทัพน้อยที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้ความรู้ และเล่าประสบการณ์การทำงานด้านการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในหัวข้อ “ความก้าวหน้าของกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ และแนวโน้มของสถานการณ์ในพื้นที่” แก่นักเรียนพลเมือง รุ่นที่ 4 ปี 2567 จังหวัดยะลา ในหลักสูตร “พลเมือง กับการจัดการพื้นที่ด้วยนโยบายสาธารณะ” โรงเรียนพลเมือง ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดยะลา สำหรับเนื้อหาการบรรยายครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในสาระความรู้ด้านการจัดการเชิงพื้นที่ อันประกอบด้วยเรื่อง จังหวัดชายแดนใต้ที่ทุกคนต้องรู้, การจัดการความขัดแย้ง, กระบวนการพูดคุยสันติภาพ และการกระจายอำนาจ ซึ่งเป็นเนื้อหาที่นักเรียนพลเมืองจำเป็นต้องศึกษาเรียนรู้ และมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ และขยายผลสู่แก้ไขปัญหา และพัฒนาพื้นที่ชุมชนของตนเองต่อไป โดยมี กรรมการโรงเรียนพลเมือง ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดยะลา, นักเรียนพลเมือง และเยาวชนในพื้นที่เข้าร่วมรับฟังการบรรยายครั้งนี้

พลโท ปราโมทย์ พรหมอินทร์ แม่ทัพน้อยที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า การสร้างสภาวะแวดล้อมให้เกื้อกูล และหนุนเสริมกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ซึ่งเป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ได้นำนโยบายของรัฐบาลมาสู่การปฏิบัติด้วยการบูรณาการทุกกลไกอำนาจรัฐและภาคส่วนต่างๆให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาให้เกิดความเป็นเอกภาพในทุกมิติ ทั้งด้านความมั่นคง ด้านการพัฒนาและด้านการบริหารจัดการพื้นที่ ส่งผลให้สถานการณ์ในภาพรวมมีพัฒนาการไปในทิศทางที่ดีขึ้นมาโดยลำดับ ซึ่งมีนโยบายสานใจสู่สันติเพื่อสนับสนุนต่อกระบวนการพูดคุยสันติสุขในระดับพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าที่ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงได้กลับสู่ภูมิลำเนาอย่างปกติสุข และเปิดโอกาสให้กลุ่มเห็นต่างที่ต้องการยุติการต่อสู้ด้วยความรุนแรงเข้ามาร่วมแก้ปัญหาตามแนวทางสันติวิธี ทั้งนี้ผลจากการดำเนินงานตลอดเวลาที่ผ่าน สามารถสร้างความเข้าและสร้างหลักประกันความเชื่อมั่นในการเข้ามามีส่วนร่วมในการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งอย่างสันติวิธี สร้างสภาวะแวดล้อมที่เกื้อกูลและหนุนเสริมกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

หลักสูตร“พลเมือง” กับการจัดการพื้นที่ด้วยนโยบายสาธารณะ เป็นหลักสูตรการเรียนรู้เรื่อง ความเป็นพลเมือง กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม และการจัดการเชิงพื้นที่ เพื่อมุ่งเน้นให้ภาคประชาสังคมในจังหวัดยะลา มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่อง ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย มีความสามารถในการจัดทำกระบวนการนโยบายสาธารณะ และมีความเข้าใจในการจัดการเชิงพื้นที่ พร้อมทั้งมีพฤติกรรม ในการเป็นจิตอาสา ในการเผยแพร่ความรู้อย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบ โดยการใช้ข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี ตลอดจนเกิดการมีส่วนร่วมของสถาบัน ครอบครัว ชุมชน และสังคม เพื่อให้คนในชุมชนมีความเป็นพลเมือง มีความเสียสละและมีส่วนร่วมเพื่อความสุขอย่างยั่งยืนในชุมชน

วรินทร แสงมาก/ข่าวภูมิภาค/รายงาน/094-732-6069

Facebook Comments


Social sharing

Related post