Digiqole ad

รอง ผวจ.สงขลา เปิดงาน “วันลูกโหนดและของดีสพิงพระ” ครั้งที่ 35 ประจำปี 2567 มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของประชาชนบนคาบสมุทรสทิงพระ

 รอง ผวจ.สงขลา เปิดงาน “วันลูกโหนดและของดีสพิงพระ” ครั้งที่ 35 ประจำปี 2567 มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของประชาชนบนคาบสมุทรสทิงพระ
Social sharing

Digiqole ad

วันที่ (29 มิถุนายน 2567) ที่ศูนย์ราชการที่ว่าการอำเภอสทิงพระ ตำบลจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา นายมาหะมะพีสกรี วาแม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วันลูกโหนดและของดีสพิงพระ” ครั้งที่ 35 ประจำปี 2567 โดยมี นายปารเมศ เห้งสวัสดิ์ นายอำเภอสทิงพระ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวอำเภอสทิงพระเข้าร่วม

 

สำหรับการจัดงาน “วันลูกโหนดและของดีสทิงพระ” ประจำปี 2567 เป็นการบูรณาการร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอสทิงพระ สภาวัฒนธรรมอำเภอสทิงพระ,และองค์กรภาคประชาชนในพื้นที่ ซึ่งได้ร่วมดำเนินการจัดงานอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนับเป็นปีที่ 35 ถือเป็นการตระหนักถึงวิถีชีวิต โหนด นา เล ซึ่งเป็นความโดดเด่นของประชาชนในคาบสมุทรสทิงพระ โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอสทิงพระ ประชาชนมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับตาลโตนด และใช้ประโยชน์จากตาลโตนดมาอย่างช้านาน ก่อเกิดอาชีพหลากหลายในชุมชน ทั้งอาชีพโดยตรงและอาชีพเสริม ได้แก่ อาชีพ ปาดตาล อาชีพทำน้ำตาลโตนด อาชีพขายน้ำตาลโตนด อาชีพเกี่ยวข้องกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำตาลโตนด เช่นน้ำผึ้ง น้ำตาลปีกน้ำตาลแว่น หรือขนมต่าง ๆ หัตถกรรมจากใยตาล ใบตาล ไม้ตาล เป็นต้น

อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ รวมถึงวิถีชีวิตของประชาชนบนคาบสมุทรสทิงพระ ตลอดจนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชนทั่วไปได้ทราบ รับรู้ และสนใจมาเที่ยวมาชม หาซื้อผลิตภัณฑ์จากชุมชน เป็นการเพิ่มพูนมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ผลผลิตจากตาลโตนด ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของอำเภอสทิงพระ ให้สามารถจำหน่ายได้มากขึ้น และส่งเสริมความรักความสามัคคีรวมถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของประชาชนชาวอำเภอสทิงพระ

วรินทร แสงมาก/ข่าวภูมิภาค/รายงาน/094-7326069

Facebook Comments


Social sharing

Related post