Digiqole ad

รองแม่ทัพภาคที่ 4 ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานหน่วยในพื้นที่ จ.ปัตตานี และ จ.สงขลา กำชับกำลังพลไม่ประมาท หมั่นฝึกทบทวนสร้างทักษะความชำนาญให้มีความเข้มแข็ง พร้อมดูแลประชาชน

 รองแม่ทัพภาคที่ 4 ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานหน่วยในพื้นที่ จ.ปัตตานี และ จ.สงขลา กำชับกำลังพลไม่ประมาท หมั่นฝึกทบทวนสร้างทักษะความชำนาญให้มีความเข้มแข็ง พร้อมดูแลประชาชน
Social sharing

Digiqole ad

รองแม่ทัพภาคที่ 4 ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานหน่วยในพื้นที่ จ.ปัตตานี และ จ.สงขลา กำชับกำลังพลไม่ประมาท หมั่นฝึกทบทวนสร้างทักษะความชำนาญให้มีความเข้มแข็ง พร้อมดูแลประชาชน

1 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. พลตรี ไพศาล หนูสังข์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมด้วยคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี พร้อมรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานของหน่วย รับฟังปัญหาข้อขัดข้อง และร่วมหารือแนวทางการแก้ไขการปฏิบัติงานห้วงที่ผ่านมา โดยมี พันเอก วรจิตร ศาสตร์ศิลป์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี, พันเอก ภาคภูมิ จันทรักษ์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44, ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานในพื้นที่ พร้อมกำลังพลร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมฯ

โอกาสนี้ พลตรี ไพศาล หนูสังข์ รองแม่ทัพภาคที่ 4/ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าได้มอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กำลังพล เน้นย้ำมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ตั้งฐานปฏิบัติการและพื้นที่ชุมชนโดยรอบให้มีความปลอดภัยสูงสุด ปฏิบัติงานโดยไม่ประมาท ให้มีการลาดตระเวนเพื่อควบคุมพื้นที่และการทำเส้นทางให้ปลอดภัย มีการปรับแผนการปฏิบัติให้มีความรัดกุม ทั้งเชิงรุก เชิงรับ และต้องปฏิบัติด้วยความจริงใจ อีกทั้งนำการปฏิบัติ 5 งานสำคัญตามนโยบายของ พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 โดยยึดถือและปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หมั่นสอดส่องดูแลจุดเสี่ยง เพิ่มความเข้มงวดจุดล่อแหลมต่าง ๆ เพื่อช่วยป้องกันและลดการสูญเสียที่จะเกิดขึ้น มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนการบูรณาการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ภารกิจสำเร็จลุล่วง เพราะนอกเหนือจากการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่แล้วการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญที่ต้องให้ความช่วยเหลือ

ต่อมาเวลา 10.00 น. รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และคณะฯ ลงพื้นที่ไปยัง ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธี ตำบลท่าประดู่ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมและถอดบทเรียนจากกรณีเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ห้วงที่ผ่านมาเพื่อเป็นแนวทางการป้องกัน และศูนย์ฝึกทางยุทธวิธี เป็นพื้นที่สำหรับการฝึกทางยุทธวิธีของทหาร ตำรวจ และชุดรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้าน ชุดคุ้มครองตำบล ที่อาสาเข้ามาปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยมุ่งเน้นให้ทุกคนมีทักษะความชำนาญในการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยการอบรมให้ความรู้ ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติแก่กำลังพลที่ลงพื้นที่ปฏิบัติ ซึ่งกำลังพลทุกนายจะต้องผ่านการฝึกทางยุทธวิธี สร้างความเข้มแข็งทั้งร่างกาย จิตใจ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้เกิดขึ้น มีความเสียสละ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืนต่อไป

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์
#กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า วรินทร แสงมาก/ข่าวภูมิภาค/รายงาน/094-732-6069

Facebook Comments


Social sharing

Related post