Digiqole ad

รองอธิบดี พช. เปิดโครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง และโครงการเพชรบูรณ์ชนะ(COVID-19) ล้อมรักครอบครัว ล้อมรั้วชุมชน เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

 รองอธิบดี พช. เปิดโครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง และโครงการเพชรบูรณ์ชนะ(COVID-19) ล้อมรักครอบครัว ล้อมรั้วชุมชน เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
Social sharing
Digiqole ad

รองอธิบดี พช. เปิดโครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง และโครงการเพชรบูรณ์ชนะ(COVID-19) ล้อมรักครอบครัว ล้อมรั้วชุมชน เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ณ ค่ายพ่อขุนผาเมือง กองพลทหารม้าที่ 1 จ.เพชรบูรณ์

นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกอนเอง และโครงการเพชรบูรณ์ชนะ(COVID-19) ล้อมรักครอบครัว ล้อมรั้วชุมชน เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ไปดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมต่อเนื่องและยั่งยืนสืบไป ณ บริเวณโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายพ่อขุนผาเมือง กองพลทหารม้าที่ 1 อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 1 และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ให้การสนับสนุนการขับเคลื่อน

นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน(พช.) กล่าวเปิดว่า กรมการพัฒนาชุมชนได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในระดับครัวเรือนพร้อมทั้งน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 โดยรณรงค์ให้มีการปลูกผักสวนครัวทุกครัวเรือนทั่วประเทศ เน้นการพึ่งตนเองและความสามัคคีของคนในชุมชนและเพื่อเป็นการต่อยอดและขยายผลการดำเนินงานโครงการปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร ในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ให้มีความยั่งยืน กรมการพัฒนาชุมชนได้บูรณาการความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ขยายผลการปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชน ตามหลัก “บวร” โดยส่งเสริมให้วัดมีส่วนร่วมในการปลูกผักสวนครัว เพื่อช่วยเหลือประชาชนในช่วงวิกฤติโควิด – 19

ขณะที่ กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดสรรงบประมาณให้จังหวัดเพชรบูรณ์ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่การปฏิบัติในรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล เพื่อพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับตำบล และระดับครัวเรือนและเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนผ่านการสร้างงานสร้างรายได้ ให้แก่เกษตรกรแรงงานและบัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยจังหวัด
เพชรบูรณ์ มีครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต 936 ราย

ดังนั้น การที่จังหวัดเพชรบูรณ์ได้ร่วมกันขับเคลื่อนงานภายใต้โครงการเพชรบูรณ์พอเพียงเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้มีปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างพอเพียง และสร้างรายได้จากภูมิปัญญามาต่อยอดเป็นนวัตกรรม ทำน้อยแต่ได้มาก จึงขอชื่นชมจังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกระดับที่ได้แสดงพลังความสามัคคีและบูรณาการการขับเคลื่อนกิจกรรมในวันนี้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ประชาชนอยู่ใด้แม้จะมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ทั้งนี้ ขอขอบคุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ รองผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 1 และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่ให้การสนับสนุนการขับเคลื่อนงานในครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า กิจกรรมรวมพลังสตรีของจังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ ทุกครัวเรือน และให้ความสำคัญต่อการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ไปดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมต่อเนื่องและยั่งยืนสืบไป

 

Facebook Comments

Related post