Digiqole ad

รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม ค่ายที่ ๑/๒๕๖๗

 รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม ค่ายที่ ๑/๒๕๖๗
Social sharing
Digiqole ad

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา นายเผดิม เพ็ชรกูล อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางมอบหมายให้นายกีรติ กีรติยุติ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมค่ายที่ ๑/๒๕๖๗ พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาสมทบ เด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง จำนวน ๓๒ ครอบครัว เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเพื่อน้อมนำหลักธรรมคำสอนทางศาสนาและกล่อมเกลาจิตใจเด็กและเยาวชน ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ ศูนย์กลางปฏิบัติธรรมตุลาการเฉลิมพระเกียรติ ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีคณะผู้พิพากษาสมทบนำโดย คุณหญิงยุพดี สิงห์โตโรจน์ ประธานผู้พิพากษาสมทบ นางวรวดี พฤกษานานนท์ หัวหน้าโครงการฯ นางณัฐา อินทวงศ์ นางลัดดาวรรณ เค้ามาก นางรัตนา ชินบุตรานนท์ นางประนอมวรรณ กิจศรีโอภาส ฯลฯ ร่วมกิจกรรมและให้การต้อนรับ

Facebook Comments

Related post