Digiqole ad

รองปลัด ยธ.เป็น ปธ.การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินการทางวินัยและดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 1/2567

 รองปลัด ยธ.เป็น ปธ.การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินการทางวินัยและดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 1/2567
Social sharing

Digiqole ad

 

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น.พันตำรวจตรี สุริยา สิงหกมล รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินการทางวินัยและดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 1/2567 โดยมีผู้แทนจากส่วนราชการ ได้แก่ สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เข้าร่วม

โดยรองปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ซึ่งเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญที่ถูกกล่าวถึงในรายงาน TIP REPORT ประจำปี 2024 โดยประเทศไทยยังคงถูกจัดอันดับอยู่ในอันดับ Tier 2

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ ซึ่งสถิติตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน จำนวน 135 คน แบ่งเป็น ข้าราชการพลเรือน 19 คน ทหาร 8 คน ตำรวจ 91 คน นักการเมืองท้องถิ่น 17 คน โดยมีเรื่องที่อยู่ระหว่างการติดตามของคณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินการทางวินัยและดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ จำนวน 30 คดี มีเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง จำนวน 120 คน

#รองปลัดกระทรวงยุติธรรม #เจ้าหน้าที่ของรัฐ​ #ค้ามนุษย์
#กระทรวงยุติธรรม

Facebook Comments


Social sharing

Related post