Digiqole ad

รองนายกฯจุรินทร์ ย้ำงบฯปี 66 ผอ.สำนักงบประมาณพร้อมนำเข้าแปรญัตติให้กฟก. มั่นใจกรรมาธิการ งบฯ ช่วยผลักดัน

 รองนายกฯจุรินทร์ ย้ำงบฯปี 66 ผอ.สำนักงบประมาณพร้อมนำเข้าแปรญัตติให้กฟก. มั่นใจกรรมาธิการ งบฯ ช่วยผลักดัน

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้กล่าวถึงการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2566 ที่ไม่มีงบประมาณของกฟก.อยู่ในรายการงบประมาณตามร่างพรบ.งบประมาณนั้น เมื่อคราวประชุมคณะรัฐมนตรีสัปดาห์ก่อนตนได้พบ ผอ.สำนักงบประมาณและได้พูดคุยกันแล้ว ท่านผอ.สำนักงบประมาณยินดีที่จะนำรายการงบประมาณของ กฟก.ไปเสนอบรรจุในชั้นการแปรญัตติเพื่อเพิ่มรายการงบประมาณตามปฏิทินการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการฯงบประมาณ ที่ได้กำหนดเวลาไว้แล้ว

Advertisement

“งบประมาณของกฟก.ต้องรอให้คณะกรรมาธิการงบประมาณ พิจารณาร่างงบประมาณปี 2566 ให้แล้วเสร็จก่อน จากนั้นเมื่อได้ตัวเลขงบประมาณที่ผ่านการแปรญัติแล้วก็จะรู้ว่ามีงบประมาณที่เหลือจากการปรับลด หรือเพิ่มงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณต่างๆ ว่ามีงบประมาณสามารถเพิ่มเติมรายการงบประมาณจำนวนเท่าไหร่ แล้วจึงจะเสนอขอแปรญัตติเพิ่มงบประมาณให้กฟก. ซึ่งเชื่อว่าคณะกรรมาธิการงบประมาณจะช่วยผลักดันให้กฟก.ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2566 นี้อย่างแน่นอน”

รองนายกฯจุรินทร์ ยังได้กล่าวอีกว่า จากการพูดคุยกับผอ.สำนักงบประมาณ ตลอดจน สส.และ สว. ต่างมองเห็นความสำคัญในการดำเนินงานของกฟก. ที่ช่วยเหลือแก้ปัญหาหนี้สินเพื่อรักษาที่ดินทำกินของพี่น้องเกษตรกร จึงพร้อมให้การสนับสนุนผลักดันให้ กฟก.ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี 2566 นี้

ด้านนายยศวัจน์ ชัยวัฒนสิริกุล รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 1 ได้กล่าวถึงการของบประมาณปี 2566 ของ กฟก.ว่า เมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา เกษตรกรมาชุมนุมที่ข้างกระทรวงการคลัง และได้ทำบันทึกช่วยจำกับผอ.สำนักงบประมาณ โดยมีท่านไชยยศ จิรเมธากร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ฝ่ายการเมือง) เป็นพยาน โดยท่าน ผอ.พร้อมสนับสนุนจัดสรรงบประมาณให้กฟก. ไม่ว่าจะเป็นในชั้นการขอแปรญัตติงบประมาณ ปี 2566 ของคณะกรรมาธิการงบประมาณ หรือเสนอของบกลางปี 66 ได้ตลอดเวลา โดยท่าน ผอ.สำนักงบประมาณได้ลงนามบันทึกข้อตกลงไว้แล้ว เชื่อมั่นว่าท่านจะดำเนินการให้ตามที่ตกลงไว้

 

 

Advertisement
Facebook Comments

Related post