Digiqole ad

รศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช และ ศิริวรรณ นพรัตน์ ผู้ดำเนินรายการวิทยุ ร่วมสนทนาประเด็น”วิกฤตสิ่งแวดล้อมโลกจะสูญเสียอะไร” ในรายการ “ฟ้าใส by ศิริวรรณ”

 รศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช และ ศิริวรรณ นพรัตน์ ผู้ดำเนินรายการวิทยุ ร่วมสนทนาประเด็น”วิกฤตสิ่งแวดล้อมโลกจะสูญเสียอะไร” ในรายการ “ฟ้าใส by ศิริวรรณ”
Social sharing
Digiqole ad

รศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช อาจารย์ประจำคณะเศรษฐ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ
คุณศิริวรรณ นพรัตน์ ผู้ดำเนินรายการวิทยุ ร่วมสนทนาประเด็น”วิกฤตสิ่งแวดล้อมโลกจะสูญเสียอะไร”
ในรายการ “ฟ้าใส by ศิริวรรณฎ ทางคลื่นวิทยุกองทัพอากาศ 102.5 RTAF Radio
https://www.youtube.com/live/yFe37huziok?feature=share

Facebook Comments

Related post