Digiqole ad

“รศ.ดร.บังอร” แม่ทัพใหญ่ ม.กรุงเทพธนบุรี ผู้เปิดโอกาสทางศึกษาให้กับ ศิลปินดารา สื่อมวลชน นางงาม

 “รศ.ดร.บังอร” แม่ทัพใหญ่ ม.กรุงเทพธนบุรี ผู้เปิดโอกาสทางศึกษาให้กับ ศิลปินดารา สื่อมวลชน นางงาม
Social sharing
Digiqole ad

เป็นเวลาหลายปีจากรุ่นสู่รุ่นของเหล่าศิลปินดารา สื่อมวลชน รวมทั้งนางงาม ใน “โครงการดาราศิลปิน และสื่อมวลชน มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี” ที่สำเร็จการศึกษาเป็น บัณฑิต มหาบัณฑิต และ ดุษฎีบัณฑิต ในสาขาวิชาและคณะต่าง ๆ ออกไปเป็นทรัพยากรบุคคลของประเทศภายใต้การส่งเสริมและสนับสนุนมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยท่าน รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี ที่มีปรัชญา คือ สร้างปัญญา พัฒนาคน ฝึกฝนคุณธรรม และปณิธาน ที่ต้องการผลิตบัณฑิตให้มีภาวะผู้นำสังคมมีความรู้ ความสามารถ คุณธรรม นำไปประกอบอาชีพและดำรงชีวิตด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีการพัฒนาตนเองสังคมและประเทศชาติ

ล่าสุดนับเป็นอีกวาระหนึ่งที่ เหล่าศิลปินดารา สื่อมวลชน รวมทั้งนางงาม ใน “โครงการดาราศิลปิน และสื่อมวลชน มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี” ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562-2564 จะเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ในระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ณ BANGKOK THONBURI HALL มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

สำหรับศิลปิน ดารา สื่อมวลชน นางงาม ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้ประกอบด้วย ดร.เอิร์น-ณัชชา ชัยรุ่งเรือง ปริญญาเอก คณะศึกษาศาสตร์,คุณฮาย-อาภาพร นครสวรรค์ (จันทร์เพ็ญ  คงประกอบ) ,คุณกิตติคุณ คำเพราะ (โฟกัส  AF12) ,ครูบอย-สมพงษ์ คำแก้ว ,คุณกันกัน-ณัฐวัฒน์  ชัยณรงค์โสภณ  สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี  คณะรัฐศาสตร์ ,ร.ต.หญิง ธัญลักษณ์ โชคธนเดช (พลอยใส  AF12) ,คุณแม็กกี้-อาภา ภาวิไล ,คุณแหวด-อรอนงค์  คงประกอบ ,คุณต้อย-วันเพ็ญ เดชเดชา  สำเร็จการศึกษาปริญญาโท  คณะรัฐศาสตร์  คุณพรฟ้า-ปุณิกา กุลสุนทรรัตน์ , คุณธนภณ โอภาสธัญกร (ต้อม  นิรันดร์),คุณลิช่า-ณราวดี รัตนโชภาคิญ,คุณก็อปปี้-จิรัฏฐวัฒน์ ศิริบุตร,คุณตุ๊ก-อัญชลี พุทธวงษ์  สำเร็จการศึกษาปริญญาโท  คณะบริหารธุรกิจ  และ ดร.บ๊อบ-จุมพล โพธิสุวรรณ  สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก  คณะรัฐศาสตร์ (สาขารัฐประศาสนศาสตร์)

รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กล่าวว่า บัณฑิต มหาบัณฑิต และ ดุษฎีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาออกไป เราถือว่าได้บรรลุพันธกิจคือ ได้ผลิตและพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติ มุ่งสู่มืออาชีพ ให้มีความรู้ ความสามารถควบคู่คุณธรรมและจิตสำนึกที่ดีงามตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยในสาขาวิชาอันเป็นที่ต้องการของประเทศรวมทั้งด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพที่เน้นผู้สูงวัยหรือผู้สูงอายุ ได้ส่งเสริมการทำวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมในแต่ละสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดดำเนินการเรียนการสอนที่มีทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ พร้อมมุ่งให้บริการวิชาการแก่สังคมในด้านที่มหาวิทยาลัยมีความพร้อมและเชี่ยวชาญ การทำนุบำรุงและเสริมสร้างวัฒนธรรมอันดีงามแก่สังคมและพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และได้พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล ที่สอดคล้องกับบริบทโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับการบริหารวิชาการ กิจการนักศึกษา บริหารบุคลากร บริหารทรัพยากร งบประมาณ บริหารโลจิสติกต์ บริหารวิสาหกิจ และการบริหารทั่วไป

Facebook Comments

Related post