Digiqole ad

“รศ.ดร.ดวงฤทธิ์” เปิดเวทีเสวนาวิชาการ “เสน่ห์เยาวราช” โดยคณะรัฐศาสตร์ มกธ. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศักยภาพการพัฒนาสังคมและการท่องเที่ยว

 “รศ.ดร.ดวงฤทธิ์” เปิดเวทีเสวนาวิชาการ “เสน่ห์เยาวราช” โดยคณะรัฐศาสตร์ มกธ. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศักยภาพการพัฒนาสังคมและการท่องเที่ยว
Social sharing

Digiqole ad

เมื่อเร็วๆ นี้ รศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และรองประธานกรรมาธิการการศึกษา ให้เกียรติกล่าวเปิดการเสวนาพิเศษด้านวิชาการ เรื่อง “เสน่ห์เยาวราช” ซึ่งจัดขึ้นโดยนักศึกษาปริญญาเอก สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้านการพัฒนาสังคมในมิติต่างๆ บนพื้นที่ถนนเยาวราช เช่น สภาพการดำรงอยู่และการเปลี่ยนทั้งทางด้านกายภาพ สภาพสังคม เศรษฐกิจการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว วัฒนธรรมร่วมไทย-จีน การปกครอง ความสัมพันธ์ในทางสังคม ประวัติศาสตร์ เป็นต้น

การเสวนาพิเศษด้านวิชาการดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก ดร.อดุลย์ เลาหพล และ ดร.นิวัฒน์ เหล่าสุวรรณวัฒน์ เป็นวิทยากรผู้รอบรู้เกี่ยวกับเยาวราชร่วมเสวนา โดยมี รศ.ดร.กมลพร กัลยาณมิตร คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นผู้ดำเนินการเสวนา ทั้งนี้ การเสวนาก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านความรู้ ความเข้าใจในเชิงวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเยาวราชในทางประวัติศาสตร์ได้ดียิ่งขึ้น ในการนี้ ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการเสวนา พร้อมซักถามแลกเปลี่ยนประเด็นข้อคิดเห็นร่วมกัน ณ อาคารสปอร์ต คอมเพล็กซ์ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

 

Facebook Comments


Social sharing

Related post