Digiqole ad

“รศ.ดร.ดวงฤทธิ์” หนุนแก้ไขอำนาจสถาบันวิจัยฯ ช่วยลดงบอุดหนุน-ต่อยอดงานวิจัยเชิงพาณิชย์

 “รศ.ดร.ดวงฤทธิ์” หนุนแก้ไขอำนาจสถาบันวิจัยฯ ช่วยลดงบอุดหนุน-ต่อยอดงานวิจัยเชิงพาณิชย์
Social sharing

Digiqole ad

รศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ หนุนร่างสถาบันวิจัยฯ ลดงบอุดหนุนจากรัฐบาลในระยะยาว เสริมศักยภาพงานวิจัยเชิงพาณิชย์ สร้างผู้ประกอบการรายใหม่ให้ประเทศ

วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 ที่รัฐสภา รศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ รองประธานกรรมาธิการการศึกษา กรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ พรรครวมไทยสร้างชาติ ได้อภิปรายระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ว่า สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.) มีภารกิจสําคัญ คือการวิจัยคือการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้สู่ภาคอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดหย่อม(SME) และภาคชุมชนเพื่อเป็นการยกระดับขีดความสามารถในเรื่องวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

สาระสําคัญในการแก้ไขพระราชบัญญัติในครั้งนี้ คือ เพื่อที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จะสามารถนําผลงานวิจัยและผลงานนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เป็นการตอบโจทย์ความต้องการของสังคมในปัจจุบัน

ผลดีในการแก้ไขพระราชบัญญัติฉบับนี้คือทําให้หน่วยงานสามารถลดการพึ่งพางบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาลและทําให้งานวิจัยของประเทศไทยมีคุณภาพในเชิงพาณิชย์มากยิ่งขึ้น ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการและความต้องการของภาคเอกชนจะทำให้ประเทศไทยสามารถสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ในด้านวิจัยและนวัตกรรมจากการร่วมทุนกันโดยการใช้ความรู้ด้านการวิจัยวิทยาศาสตร์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

Facebook Comments


Social sharing

Related post