Digiqole ad

รศ.ดร.ณดา จันทร์สม ผอ.หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ และ คุณศิริวรรณ นพรัตน์ ผู้ดำเนินรายการวิทยุ ร่วมสนทนาประเด็น “การพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนในปี 2030 ใครนำใครตาม” ในรายการ “ฟ้าใส by ศิริวรรณ”

 รศ.ดร.ณดา จันทร์สม ผอ.หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ และ คุณศิริวรรณ นพรัตน์ ผู้ดำเนินรายการวิทยุ ร่วมสนทนาประเด็น “การพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนในปี 2030 ใครนำใครตาม” ในรายการ “ฟ้าใส by ศิริวรรณ”
Social sharing
Digiqole ad

รศ.ดร.ณดา จันทร์สม ผู้อำนวยการหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ และ คุณศิริวรรณ นพรัตน์ ผู้ดำเนินรายการวิทยุ ร่วมสนทนาประเด็น “การพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนในปี 2030 ใครนำใครตาม” ในรายการ “ฟ้าใส by ศิริวรรณ” ทางคลื่นวิทยุกองทัพอากาศ 102.5 RTAF Radio
https://www.youtube.com/live/6vWmVGkeP8c?feature=share

Facebook Comments

Related post