Digiqole ad

รมว.เกษตรฯ ลงนามแต่งตั้งผู้แทนเกษตรกร กฟก.

 รมว.เกษตรฯ ลงนามแต่งตั้งผู้แทนเกษตรกร กฟก.
Social sharing
Digiqole ad

รมว.เกษตรฯ ลงนามแต่งตั้งผู้แทนเกษตรกร กฟก.

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 นายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) เปิดเผยว่า ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดวันเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 และได้มีการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรเพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรไปแล้ว นั้น

“เลขาธิการสำนักงานกองทุนพื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้ประกาศผลการเลือกตั้งผู้แทน
เกษตรกร ครบทุกเขตเลือกตั้งแล้ว ประกอบกับคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. 2566ได้มีมติรับรองผลการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 แล้ว”

ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงแต่งตั้งผู้แทนเกษตรกร ที่ได้รับเลือกตั้งจากสมาชิกองค์กรเกษตรกรใน 4 ภูมิภาค เป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ดังนี้
1. ภูมิภาคที่ 1 (ท้องที่จังหวัดภาคเหนือ) จำนวน 5 คน 1.นายรัฐภูมิ ขันสลี 2.นายไชยภร แย้มปั้น 3.นายนเรศ รัศมีจันทร์ 4.นายยุทธศักดิ์ ยารังษี 5.นายประสิทธิ์ บัวทอง

2. ภูมิภาคที่ 2 (ท้องที่จังหวัดภาคกลาง) จำนวน 4 คน 1.นายกิตติพล ตะพานแก้ว 2.นายเอนก น้อยแสง 3.นายยศวัจน์ ชัยวัฒนสิริกุล 4.นางนิสา คุ้มกอง

3. ภูมิภาคที่ 3 (ท้องที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จำนวน 7 คน 1.นายศักดิ์ชาย พรหมโท 2.นางสาวภัคสุภรณ์ สวัสดิ์ศรี 3.นายจารึก บุญพิมพ์ 4.นายกุญชร สุธรรมวิจิตร 5.นายนิคม ฤทธิ์ศรีบุญ 6.นายสราวุธ ศุภรมย์ 7.นายเทอดรัฐ นาหัวนิล

4. ภูมิภาคที่ 4 (ท้องที่จังหวัดภาคใต้) จำนวน 4 คน
1.นายดรณ์ พุมมาลี 2.นายยูโช๊ะ อาเก๊ะ 3.นางพจมาน สุขอำไพจิตร 4.นายสมบูรณ์ จิตรเพ็ญ

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

Facebook Comments

Related post