Digiqole ad

รมว.พม. เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเพิ่ม 2 แห่ง ที่ จ.พิษณุโลก ย้ำ พม. พร้อมดึงเครือข่ายช่วยแก้ปัญหาประชาชนในพื้นที่

 รมว.พม. เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเพิ่ม 2 แห่ง ที่ จ.พิษณุโลก ย้ำ พม. พร้อมดึงเครือข่ายช่วยแก้ปัญหาประชาชนในพื้นที่
Social sharing
Digiqole ad

รมว.พม. เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเพิ่ม 2 แห่ง ที่ จ.พิษณุโลก ย้ำ พม. พร้อมดึงเครือข่ายช่วยแก้ปัญหาประชาชนในพื้นที่

(6 พ.ย. 65) เวลา 10.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอวังทอง เพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลวังทอง พร้อมทั้งเป็นประธานเปิดการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ใหม่ จำนวน 60 คน นอกจากนี้ ได้มอบประกาศนียบัตรแก่ อพม. เข้มแข็ง จำนวน 5 ราย และมอบถุงยังชีพแก่ครัวเรือนเปราะบาง จำนวน 80 ครัวเรือน จากนั้น เดินทางไปยังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง เพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลวังนกแอ่น พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรแก่ อพม. เข้มแข็ง จำนวน 5 ราย และมอบถุงยังชีพแก่ครัวเรือนเปราะบาง จำนวน 80 ครอบครัว นอกจากนี้ ได้ลงพื้นที่ยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาสมอแคลง ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง พร้อมทั้งมอบชุดความรู้ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย จากไทยพีบีเอส

นายจุติ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัยและทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคม รวมทั้งสถาบันครอบครัวและชุมชนให้มีความเข้มแข็ง และส่งเสริมภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบ สู่การเป็นหุ้นส่วนทางสังคม ทั้งนี้ กระทรวง พม. จึงได้ขับเคลื่อนการตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลในพื้นที่ภูมิภาคทั่วประเทศเพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและการบริการสวัสดิการสังคมด้วยการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) สำหรับประชาชนอย่างทั่วถึง รวดเร็ว และเป็นธรรม รวมทั้งเป็นศูนย์ข้อมูล ข่าวสารด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ในพื้นที่ โดยบูรณาการบริการสวัสดิการสังคมของทุกกรมสังกัดกระทรวง พม. ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และประชาชน รวมถึงอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในพื้นที่ จึงถือได้ว่า เป็นการอำนวยความสะดวกและช่วยแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์และตรงกับความต้องการตามแต่ละบริบทพื้นที่มากที่สุด

นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเป็นของพี่น้องประชาชนทุกคนในตำบล ที่ทุกคนมีส่วนร่วม ทุกคนมีสิทธิ์เข้าไปรับการช่วยเหลือ ซึ่งแต่ละศูนย์จะมีเจ้าหน้าที่ของกระทรวง พม. เป็นพี่เลี้ยงช่วยดูแลให้คำแนะนำปรึกษา และศูนย์มีหน้าที่ดูแลท่านตั้งแต่เด็กแรกเกิด เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เพราะบุคคลเหล่านี้คือกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. นอกจากนี้ ยังมีมิติใหม่ๆ เรื่องการลดความรุนแรงในครอบครัว การลดปัญหาอาชญากรรม ซึ่งเราจะบูรณาการทำงานควบคู่ไปกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ หน่วยงานปกครองในท้องถิ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กระทรวงศึกษาธิการ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะคอยช่วยดูแลว่าท่านมีปัญหาอะไร และจะช่วยแก้ปัญหานั้นให้ได้ ดังนั้น จึงเป็นที่มาของการตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล

 

 

รมว.พม. เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเพิ่ม 2 แห่ง ที่ จ.พิษณุโลก ย้ำ พม. พร้อมดึงเครือข่ายช่วยแก้ปัญหาประชาชนในพื้นที่

Facebook Comments

Related post