Digiqole ad

รมว.พม. หนุนใช้ “อพม. Smart” ระบบไอทีช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาสังคมได้รวดเร็ว แม่นยำ

 รมว.พม. หนุนใช้ “อพม. Smart” ระบบไอทีช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาสังคมได้รวดเร็ว แม่นยำ
Social sharing
Digiqole ad

รมว.พม. หนุนใช้ “อพม. Smart” ระบบไอทีช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาสังคมได้รวดเร็ว แม่นยำ

(2 พ.ย. 65) เวลา 09.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการขอรับการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (อพม.Smart) ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และมูลนิธิศูนย์วิจัยและติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพ โดยมี นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง พม. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (อพม.) และนักสังคมสงเคราะห์สังกัดกระทรวง พม. จากทั่วประเทศ เข้าร่วม ณ ห้องปรินซ์บอลรูม 2 – 3 โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ

นายจุติ กล่าวว่า กระทรวง พม. มีพันธกิจในการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพเต็มศักยภาพ และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง สร้างเสริมภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม และจัดระบบสวัสดิการที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มหมายมีหลักประกันและมีความมั่นคงในชีวิต โดยได้ร่วมมือกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาและมูลนิธิศูนย์วิจัยและติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพ ดำเนินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสที่ปัญหามีความซ้ำซ้อน : ระบบการดูแลช่วยเหลือรายกรณี ในการดูแลช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม และได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการดูแลรายกรณี เพื่อมุ่งหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ ซึ่งผลจากการวิจัยระดับพื้นที่ส่งผลให้เกิดเป็นระบบ “พม.พิษณุโลกพร้อมช่วย” และ “อพม. Smart” โดยระยะแรกได้ดำเนินการในพื้นที่นำร่อง 2 จังหวัด คือ จังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย ปัจจุบัน ได้ขยายพื้นที่การใช้งานระบบ อพม. Smart เพิ่มอีก 4 จังหวัด คือ จังหวัดอุตรดิตถ์ ชัยนาท เพชรบูณ์ และพิจิตร โดยมีเป้าหมายที่จะขยายพื้นที่ให้ครอบคลุมทั้ง 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ซึ่งวันนี้ กระทรวง พม. ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบการขอรับการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบ อพม. Smart ” เพื่อต้องการขยายผลการใช้งานระบบ อพม. Smart และพัฒนาระบบการส่งต่อข้อมูลข้ามหน่วยงาน เพื่อลดภาระด้านเอกสาร เพิ่มความรวดเร็วในการเข้าถึงและส่งต่อรายกรณี

นายจุติ กล่าวต่อไปว่า ตั้งแต่ตนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง พม. มีหนึ่งสิ่งในความประทับใจคือระบบ อพม.Smart ซึ่งต้องขอขอบคุณทุกคนที่มีส่วนทำงานอย่างทุ่มเทเพื่อให้เรื่องนี้ประสบผลสำเร็จ อยากให้ทุกคนเห็นคุณค่าของคู่มือเล่มนี้ และเปิดดูให้ครบ 203 หน้า ซึ่งแต่ละหน้าต้องใช้เวลาเขียนและวิจัย และโครงการนี้ได้ตอบโจทย์เรื่องประชาชนเป็นศูนย์กลาง จากเดิมที่ต้องทำงานเอกสารในระบบเดิมของราชการ เปลี่ยนมาเป็นการใช้เทคโนโลยีเป็นตัวช่วย เป็นการเพิ่มความแม่นยำของข้อมูล มีการจัดทำ Big Data เป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ที่ทุกกระทรวงต้องทำ นับเป็นการปฏิรูประบบการทำงานของราชการสู่การปฏิบัติจริงที่ประชาชนจับต้องได้และได้ประโยชน์

นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า คำว่า Smart นั้น เราได้นำไปใช้ปฏิบัติจริงแล้ว และสามารถช่วยรักษาชีวิตคน ช่วยให้ประชาชนได้เกิดความสุข ช่วยให้เจ้าหน้าที่ทำงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ตนปรารถนามาตลอดที่อยากให้ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการทำงาน สำหรับ อพม. ที่มีจำนวนกว่า 300,000 คนทั่วประเทศ ตนต้องขอขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันดูแลประชาชนตั้งแต่เกิดจนตาย และต้องดูแลในทุกมิติ ซึ่ง อพม. ต้องทำให้ได้และทำให้เป็น นับเป็นจุดเริ่มต้นก้าวแรกของการใช้เทคโนโลยีในการทำงาน ซึ่งระบบ อพม. Smart มีความคุ้มค่าและใช้งานได้จริง อีกทั้ง ขอให้ พมจ. ทุกจังหวัด ได้ใช้ระบบ อพม. Smart เป็นเครื่องมือที่สามารถตอบโจทย์ให้กับประชาชนได้ดีที่สุด รวดเร็วที่สุด และแม่นยำที่สุด

 

 

รมว.พม. หนุนใช้ “อพม. Smart” ระบบไอทีช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาสังคมได้รวดเร็ว แม่นยำ

Facebook Comments

Related post