Digiqole ad

“รมว.คลัง” เผย “ครม.” อนุมัติ “มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการกีฬา”

 “รมว.คลัง” เผย “ครม.” อนุมัติ “มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการกีฬา”
Social sharing

Digiqole ad

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า “คณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติ “มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการกีฬา” เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกีฬาของประเทศไทย รวมถึงส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬา การบริการด้านกีฬา และกิจกรรมกีฬาของประเทศ โดยผู้บริจาค เพื่อสนับสนุนการกีฬาผ่านระบบ e-Donation ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 สามารถใช้สิทธิหักลดหย่อนหรือหักรายจ่ายได้ 2 เท่า”

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า “กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพากรตระหนักถึงความสำคัญในการสนับสนุนให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนมีส่วนร่วมสนับสนุนการกีฬา ของประเทศ จึงได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่..) พ.ศ. …. ให้ผู้บริจาคให้แก่หน่วยรับบริจาคดังต่อไปนี้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
1. การกีฬาแห่งประเทศไทย
2. คณะกรรมการกีฬาจังหวัด
3. สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด
4. สมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” หรือกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการกีฬาแห่งประเทศไทย
5. กรมพลศึกษา ”
อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวเพิ่มเติมว่า “มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการกีฬาจะช่วยให้องค์กรกีฬาระดับจังหวัดและระดับประเทศสามารถพัฒนาศักยภาพนักกีฬาและบุคลากรด้านกีฬาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกีฬาของประเทศ อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้อุตสาหกรรมกีฬาและบริการด้านกีฬาในประเทศขยายตัวอย่างต่อเนื่อง”

Facebook Comments


Social sharing

Related post