Digiqole ad

“รมว.คลัง” ลงนามข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลระบบศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ เพื่อการยื่นคำขอและการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-licensing)

 “รมว.คลัง” ลงนามข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลระบบศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ เพื่อการยื่นคำขอและการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-licensing)
Social sharing
Digiqole ad

การลงนามในข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลระบบศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ เพื่อการยื่นคำขอและการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-licensing)

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้เป็นประธานและร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลระบบศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ เพื่อการยื่นคำขอและการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-licensing) ระหว่างกระทรวงการคลังสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) เมื่อวันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง โดยข้อตกลงดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลักในการกำหนดสิทธิและหน้าที่ของหน่วยงานแต่ละฝ่ายในการให้บริการสำหรับการยื่นคำขอและการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Licensing) ซึ่งสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการนำเทคโนโลยีมาอำนวยความสะดวกและลดภาระให้กับทุกภาคส่วน เพื่อยกระดับการให้บริการและการปฏิบัติงานของภาครัฐสู่การบริการแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ “E-Service”

โครงการ E-licensing ให้บริการผ่านระบบ Biz Portal ซึ่งเป็นบริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) สพร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันพัฒนาขึ้นเพื่อให้บริการในการออกหนังสือรับรอง ใบอนุญาต และเอกสารต่าง ๆ แบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีความน่าเชื่อถือและมั่นคงปลอดภัย มีการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลและระบบการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนหรือผู้ประกอบการ ให้สามารถทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้แบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ (fully digital) ตั้งแต่การยื่นคำขอออนไลน์ การชำระค่าธรรมเนียมออนไลน์ และการออกใบอนุญาตในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ต้องเดินทางไปติดต่อที่หน่วยงาน ทั้งนี้ E-Licensing เป็นใบอนุญาตรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ประเภทแรกภายใต้ระบบ Biz Portal ที่ผู้ออกใบอนุญาตเป็นระดับรัฐมนตรี และจะนำร่องด้วยใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ 2 ประเภท ได้แก่ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนายหน้า ค้า และจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน (ใบอนุญาตแบบ ง) และใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ใบอนุญาต Private Fund) ซึ่งจะพร้อมเปิดระบบให้บริการได้ภายในเดือนตุลาคม 2565 และจะได้พัฒนาต่อยอดไปสู่ใบอนุญาตประเภทอื่น ๆ อย่างต่อเนื่องในระยะต่อไป เพื่อมุ่งสู่การให้บริการ E-Licensing ผ่านระบบ Biz Portal ตลอดกระบวนการสำเร็จลุล่วง และมุ่งสู่การให้บริการในรูปแบบ Fully Digital ต่อไป

โครงการ E-Licensing จะทำให้ผู้ประกอบธุรกิจได้รับความสะดวกจากโครงการดังกล่าวในการขออนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ตั้งแต่กระบวนการยื่นคำขอ การติดตามสถานะคำขอ ตลอดจนถึงขั้นตอนการรับใบอนุญาตในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยในทุกขั้นตอนจะดำเนินการอย่างรวดเร็ว ปลอดภัย ตรวจสอบได้ และช่วยลดภาระต้นทุนด้านกระดาษและการเดินทางให้กับประชาชน อันเป็นการส่งเสริมการก้าวเข้าสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลได้อย่างสมบูรณ์

Facebook Comments

Related post