Digiqole ad

“รมว.คลัง” ร่วมแถลงข่าว 3 หน่วยงาน “มาตรการขับเคลื่อนตลาดทุน”

 “รมว.คลัง” ร่วมแถลงข่าว 3 หน่วยงาน “มาตรการขับเคลื่อนตลาดทุน”
Social sharing

Digiqole ad

นายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นางพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

แถลงข่าวร่วม 3 หน่วยงาน “มาตรการขับเคลื่อนตลาดทุน” โดยมี นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และ นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมสรรพากร เข้าร่วมงานแถลงข่าว ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Facebook Comments


Social sharing

Related post