Digiqole ad

รมว. คลังปาฐกถาพิเศษในงานประชุม Bank Agenda ธ.ก.ส. ประจำปี 2566

 รมว. คลังปาฐกถาพิเศษในงานประชุม Bank Agenda ธ.ก.ส. ประจำปี 2566
Social sharing
Digiqole ad

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นประธานในการเปิดงานประชุมขับเคลื่อนภารกิจสู่ความสำเร็จ (Bank Agenda) ประจำปีบัญชี 2566

พร้อมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อทิศทางภาวะเศรษฐกิจประเทศเศรษฐกิจชุมชนและความคาดหวังในการดำเนินงาน ธ.ก.ส. ในปีบัญชี 2566 โดยมีพันธกิจ 4 ด้าน ได้แก่ 1. Dept Management Policy 2. Lending Policy 3. Deposit Policy และ 4. Innovation Policy โดยมีนายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการ ธ.ก.ส. ร่วมสื่อสารการขับเคลื่อนภารกิจสู่ความสำเร็จและนโยบายธนาคารในปีบัญชี 2566 รวมถึงการประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและ NO Gift Policy ในการดำเนินงานของธ.ก.ส. เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ นายประยูร อินสกุล รองประธานกรรมการ ธ.ก.ส. ร่วมให้แนวทางในการดำเนินงานเกี่ยวกับการยกระดับเกษตรกรภายใต้นโยบาย ธ.ก.ส. อีกด้วย โดยมีคณะกรรมการ ผู้บริหาร พร้อมด้วยผู้จัดการสาขา ธ.ก.ส. ทั่วประเทศกว่า 2,000 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2566

Facebook Comments

Related post