Digiqole ad

รมว.กระทรวงสาธารณสุข ประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุขวาระพิเศษครั้งแรก ชี้แจงนโยบายและแนวทางการบริหารงานกระทรวงสาธารณสุข

 รมว.กระทรวงสาธารณสุข ประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุขวาระพิเศษครั้งแรก ชี้แจงนโยบายและแนวทางการบริหารงานกระทรวงสาธารณสุข
Social sharing
Digiqole ad
นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุขวาระพิเศษครั้งแรก ชี้แจงนโยบายและแนวทางการบริหารงานกระทรวงสาธารณสุข
.
1. นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว กล่าวว่าทิศทางของกระทรวงสาธารณสุขต่อจากนี้ นอกจากจะเป็นองค์กรหลักทางด้านสุขภาพแล้ว ต้องสามารถร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยได้ด้วย โดยการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งด้านอุตสาหกรรมการแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ พร้อมทั้งเฝ้าระวังความปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว
.
2. สำหรับการขับเคลื่อนงานของกระทรวงสาธารณสุขนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าจะน้อมนำและพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และยกระดับโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคให้ครอบคลุมการดูแลสุขภาพในทุกมิติ ทั้งการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพ เพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีของคนไทย ผ่านนโยบาย 12 ประเด็น ได้แก่
.
1.โรงพยาบาล กทม. 50 เขต 50 โรงพยาบาล และปริมณฑล
2.สุขภาพจิต/ยาเสพติด
3.มะเร็งครบวงจร
4.สร้างขวัญกำลังใจบุคลากร
5.การแพทย์ปฐมภูมิ
6.สาธารณสุขชายแดนและพื้นที่เฉพาะ
7.สถานชีวาภิบาล
8.พัฒนาโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย
9.ดิจิทัลสุขภาพ
10.ส่งเสริมการมีบุตร
11.เศรษฐกิจสุขภาพ
12.นักท่องเที่ยวปลอดภัย
.
3. “ใน 100 วันแรก กระทวงสาธารณสุขและหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง จะร่วมกันผลักดันนโยบายเรื่องต่างๆ ให้เห็น Quick Win ที่เป็นรูปธรรม เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ขณะเดียวกันก็จะไม่ละเลยการดูแลบุคลากรสาธารณสุขทุกคน เพราะเชื่อว่า เมื่อผู้ให้บริการมีความสุข ย่อมส่งผลถึงประชาชนผู้รับบริการด้วยเช่นกัน และหวังว่าเราจะมีระบบสาธารณสุขที่เหมาะสมสำหรับทุกคนบนผืนแผ่นดินไทยต่อไป” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าว
ที่มา : เพจพรรคเพื่อไทย
Facebook Comments

Related post