Digiqole ad

“รพ.เซนต์หลุยส์” จับมือ “คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ” บรรลุข้อตกลงความร่วมมือทางการแพทย์ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการดูแลรักษาผู้ป่วย

 “รพ.เซนต์หลุยส์” จับมือ “คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ” บรรลุข้อตกลงความร่วมมือทางการแพทย์ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการดูแลรักษาผู้ป่วย
Social sharing

Digiqole ad

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 12.20 น. ณ โถงล็อบบี้ ชั้น 1 อาคารเสริมคุณ-หลุยส์เวย์ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ถนนสาทร กรุงเทพฯ ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการแพทย์และทางวิชาการด้านการแพทย์ ระหว่าง  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) กับ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนพันธกิจของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการพัฒนาด้านวิจัย บริการวิชาการ และผลิตแพทย์สู่สังคม และเพื่อสนับสนุนพันธกิจของโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ในการบริการรักษาผู้ป่วยโดยมิได้มุ่งแสวงหาผลกำไร ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย บาทหลวงชัยยะ กิจสวัสดิ์ ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ร่วมลงนามในพิธี  โดยมี รศ.ดร.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และ ผศ.นพ.อนันต์ จงเถลิง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ลงนามเป็นพยานในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้

 

 

ผศ.นพ.อนันต์ จงเถลิง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ กล่าวว่า พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ วันนี้ เกิดขึ้นเนื่องจากคณะผู้บริหารและผู้แทนของทั้งสองสถาบันมีเป้าหมายและเล็งเห็นความสำคัญของการให้บริการทางการแพทย์ที่เป็นมาตรฐานสากล และการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า เป็นประโยชน์สูงสุดต่อทั้งผู้ป่วย ต่อคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และต่อโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ซึ่งความร่วมมือนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ เพื่อวางรากฐานและต่อยอดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการดูแลรักษาผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต อันจะนำมาซึ่งความเป็นเลิศในด้านการให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยขั้นสูงต่อไป

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้กล่าวแสดงความยินดีต่อความร่วมมือในครั้งนี้ เนื่องจากเป็นการผสานจุดแข็งของทั้งสองสถาบัน เพื่อยกระดับการให้บริการทางการแพทย์ที่เป็นมาตรฐานสากล และการใช้ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงการพัฒนาวิชาการด้านการแพทย์อย่างยั่งยืน โดยเราจะร่วมกันพัฒนาโครงการต่างๆ อาทิ การพัฒนาระบบบริการวิชาการทางการแพทย์ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ การวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนของนิสิตแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด และบุคลากรอื่นๆ รวมถึงการวิจัยเพื่อพัฒนางานวิชาการทางการแพทย์ การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางการแพทย์ นอกจากนี้ ความร่วมมือนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อผู้ป่วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลเซนต์หลยุส์ รวมถึงระบบสาธารณสุขของประเทศไทย

บาทหลวงชัยยะ กิจสวัสดิ์ ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ได้กล่าวขอบคุณต่อคณะผู้บริหาร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ โดยได้เน้นย้ำถึงการผสานจุดแข็งและสนับสนุนภารกิจร่วมกันของทั้งสองสถาบัน อันจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อประชาชน ต่อคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และต่อโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์เอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านพัฒนางานวิจัย งานบริการวิชาการทางการแพทย์ การผลิตแพทย์สู่สังคม และการดูแลรักษาผู้ป่วยโดยมิได้มุ่งแสวงหาผลกำไร โดยเชื่อมั่นว่า ความร่วมมือนี้จะนำไปสู่การพัฒนาที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันจะส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาพยาบาลที่ดี รวดเร็ว และมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

สำหรับโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์เป็นโรงพยาบาลในสังกัดของมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ ที่ก่อตั้งมาตั้งแต่พุทธศักราช 2441 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นับเป็นเวลากว่า 125 ปี โดยเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มิได้มุ่งแสวงหากำไร (Not For Profit Private Hospital) ให้ความสำคัญในการดูแลรักษาสุขภาพผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง และช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่องโดยทีมแพทย์ พยาบาล ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขาด้วยเทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อให้การวินิจฉัยและรักษาโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่เพียงมุ่งเน้นการดูแลรักษาแต่ยังมุ่งเน้นในเรื่องงานอภิบาล ดูแลบรรเทาใจผู้ป่วย และญาติผู้ป่วยด้วยจิตวิญญาณเซนต์หลุยส์ ในการส่งมอบการบริการด้วยรัก (Love in Action) ให้เกิดขึ้นภายใต้ความรักตามแบบพระเยซูเจ้า คือรักแบบไม่มีเงื่อนไขให้แก่ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย และบุคลากร ให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์ทั้งกายและใจ

นอกจากนี้ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ยังได้มีโอกาสต้อนรับการเสด็จเยือนของสมเด็จพระสันตะปาปาพระประมุขสูงสุดของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ในวาระที่พระองค์เสด็จเยือนประเทศไทยถึง 2 พระองค์ ได้แก่ นักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2527 โดยพระองค์ได้เสด็จมาเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วย และบุคลากรทางการแพทย์  ต่อจากนั้นอีก 35 ปี สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ได้เสด็จเยือนโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ เพื่อพบกับบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงเวชบุคคลคาทอลิก ทรงเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วย และประทานพระโอวาท เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  การเสด็จมายังโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ของทั้ง 2 พระองค์ ได้ตอกย้ำถึงการให้ความสำคัญของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทยต่อพันธกิจในการดูแลรักษาผู้ป่วย โดยยึดเอาหลักคำสอนของพระเยซูเจ้าในเรื่องของความรักและความเมตตามาใช้ในการบริหารงานโรงพยาบาลอีกด้วย

 

Facebook Comments


Social sharing

Related post