Digiqole ad

บริษัทรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. เซ็น MOU กับ สจล. ผนึกความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาระบบรางไทยให้เป็นฮับแห่งอาเซียน

 บริษัทรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. เซ็น MOU กับ สจล. ผนึกความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาระบบรางไทยให้เป็นฮับแห่งอาเซียน
Social sharing
Digiqole ad

รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. เซ็น MOU กับ สจล. ผนึกความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาระบบรางไทยให้เป็นฮับแห่งอาเซียน

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการ กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และงานวิจัยระบบราง ผลักดันไทยให้เป็นศูนย์กลางระบบรางของอาเซียน โดยมี ดร.สุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด และ รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) พร้อมทั้งผู้บริหารของทั้ง 2 องค์กรเข้าร่วมงาน ณ ห้องกรุงเทพ 2 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

ดร.สุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด กล่าวว่า บริษัท รถไฟฟ้า ร..ท. จำกัด และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้บรรลุข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อพัฒนาบุคคลากร องค์ความรู้ด้านงานวิจัยและนวัตกรรมระบบรางร่วมกัน โดยมีเป้าหมายที่จะผลักดันไทยให้เป็นศูนย์กลาง หรือฮับระบบรางของอาเซียน

บริษัท รถไฟฟ้า ร..ท. จำกัด เป็นผู้ให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทางรางในกรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่อเนื่อง มีจุดมุ่งหมายเพื่อยกระดับคุณภาพในการให้บริการของรถไฟชานเมืองในการบริการขนส่งผู้โดยสารที่อยู่อาศัยในพื้นที่ชานเมืองตลอดจนพื้นที่ต่อเนื่องสามารถเข้าสู่ใจกลางกรุงเทพมหานครได้อย่างรวดเร็วด้วยระบบรางที่มีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ มุ่งเน้นตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้าด้วยการพัฒนาการให้บริการควบคู่กับคุณภาพ พร้อมขับเคลื่อนองค์กรให้ทันสมัยด้วยการพัฒนาบุคคลากรให้มีศักยภาพ เพิ่มความรู้และทักษะที่ตรงต่อความต้องการของอุตสาหกรรม รวมถึงการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในการนี้บริษัทฯ มีความยินดีที่จะให้ความร่วมมือและสนับสนุนองค์ความรู้ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อระบบคมนาคมขนส่งทางรางแก่หน่วยงานภายนอก ซึ่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงด้านงานวิจัยและนวัตกรรมจนเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงนับเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองหน่วยงานจะร่วมมือกันในครั้งนี้

รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า สจล. เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงด้านวิศวกรรมในหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านระบบขนส่งทางราง ที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอก มีนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญในทุกแขนง มีผลงานวิจัยเป็นที่ประจักษ์ อาทิ โครงการรถไฟไทยทำ เป็นต้น

ในการนี้ สจล. และ บริษัท รถไฟฟ้า ร..ท. จำกัด ได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลง หรือ MOU ร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งสร้างสรรค์ความร่วมมือหลัก 2 ด้าน คือ

1) ด้านการพัฒนาบุคลลากร 2 ฝ่าย สนับสนุนให้นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. มีโอกาสศึกษาดูงาน ฝึกงาน และสหกิจศึกษา (สหกิจศึกษา คือ ระบบการศึกษาที่จัดให้มีการผสมผสานระหว่างการเรียนของนักศึกษาในห้องเรียน กับการปฏิบัติจริงในสถานประกอบการอย่างมีหลักการ) และ สจล. ยังให้การสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นให้กับพนักงานของ บริษัท ทั้งในระดับปริญญา ตรี โท และเอก รวมถึงกำหนดแผนการพัฒนาหลักสูตร Upskill & Reskill ในงานระบบรางร่วมกัน โดยเน้นสร้างทักษะระดับสูงด้านระบบขนส่งทางราง และเปิดอบรมให้กับผู้ที่สนใจทั้งในและต่างประเทศ
2) ด้านงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ทั้งสองฝ่ายพร้อมสนับสนุนผลงานการวิจัยที่ตอบโจทย์ของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จำกัด เพื่อหา Solutions ที่จะนำมาใช้ในการแก้ปัญหา รวมถึงพัฒนานวัตกรรมที่สามารถนำมายกระดับการให้บริการ อาทิ
a. การตรวจวัดและประเมินสภาพทางวิ่ง ความแข็งแรงของโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ด้วยเทคโนโลยี Digital และ AI
b. การหาแนวทางพัฒนาระบบ Predictive Maintenance จากงานวิจัยด้านระบบ Sensor ฝังตัวอัจฉริยะ สำหรับงานด้านทางวิ่ง ระบบไฟฟ้า และตัวรถไฟฟ้า เป็นต้น
c. การพัฒนา Solutions ทั้ง Hardware และ Software ในการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน (Asset Management) ที่จะช่วยลดต้นทุนและเพิ่มศักยภาพในการบริหารค่าใช้จ่าย การจัดการ และซ่อมบำรุงโครงการ
d. งานวิจัยอื่นๆ ที่เป็นโจทย์จากทาง บริษัท ที่ต้องใช้องค์ความรู้ระดับสูงในการแก้ปัญหา

นับจากนี้ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะร่วมมือกันด้วยความเข้มแข็งในการพัฒนาองค์ความรู้และบุคลากรเพื่อตอบสนองความต้องการเร่งด่วนของประเทศในด้านระบบขนส่งทางรางที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วในประเทศและภูมิภาค เพื่อให้ประเทศไทยเป็นฮับของการพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางในภูมิภาคได้ต่อไปในอนาคต

รายชื่อผู้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

ฝ่ายบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

1) ดร.สุเทพ พันธุ์เพ็ง

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

2) นายศุภกร ยุทธวงษ์สุข

ผู้อำนวยการฝ่ายระบบรถไฟฟ้าและระบบอุปกรณ์รถไฟฟ้า/รักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กลุ่มสายงานวิศวกรรม บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

3) นางสาวอรอนงค์ แจ้งพงศ์พันธ์

ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์องค์กร/รักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

กลุ่มสายงานบริหาร บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

4) นายปราโมทย์ ลิมปิผล

ผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมการเดินรถ/รักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

กลุ่มสายงานปฏิบัติการ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

5) นางปิยนุช สอนสุภาพ

รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและอำนวยการ/รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและอำนวยการ รักษาการผู้จัดการส่วนธุรการ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

ฝ่ายคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

1) รองศาสตราจารย์ ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล

คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

2) ศาสตราจารย์ ดร.อุมา สีบุญเรือง

รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนรรฆพล แสนทน

รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

    4)   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐภูมิ ปริชาติปรีชา

หัวหน้าศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

5) ดร.ปุณยวีร์ ฉายศิริ

รองผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

6) นางสาวสิริทินี กิ่งช้าง

หัวหน้างานวิจัยและนวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

7) นางสาวเมธินี สงไทย

หัวหน้างานศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

 

 

 

Facebook Comments

Related post