Digiqole ad

ยุบสภาแล้ว! เลือกตั้งใหม่เดือนพ.ค.

 ยุบสภาแล้ว! เลือกตั้งใหม่เดือนพ.ค.
Social sharing
Digiqole ad

          เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศวันที่ 20 มีนาคม 2566  พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวให้ไว้ ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2566 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน

          พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

         ด้วยนายกรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลฯ ว่า ตามที่สภาผู้แทนราษฎรได้ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ พ.ศ. 2562 และบัดนี้ได้ปิดสมัยประชุมสามัญประจำปีที่สี่อันเป็นปีสุดท้ายของอายุสภาผู้แทนราษฎรแล้ว  สมควรยุบสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ เป็นการเลือกตั้งทั่วไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย อันเป็นการคืนอำนาจการตัดสินใจทางการเมืองให้แก่ประชาชนโดยเร็วเพื่อให้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 103 และมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

          มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า.พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566

          มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

          มาตรา 3 ให้ยุบสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไป

          มาตรา 4 ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปในวันที่คณะกรรมการ การเลือกตั้งประกาศกำหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าวันแต่ไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ

          มาตรา 5 ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

          ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

          พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี

           ตามรัฐธรรมนูญปี 2560 มาตรา 103 ภายใน 5 วัน นับแต่วันมีพระราชกฤษฎีกายุบสภา  คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ต้องประกาศกำหนดวันเลือกตั้งทั่วไปภายใน 45-60 วัน 

          นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) อธิบายว่า หากยุบสภาในวันที่ 20 มีนาคม การเลือกตั้งจะเป็นวันที่ 14 พฤษภาคม หรือ 55 วันหลังยุบสภา  แต่หากกำหนดให้วันที่ 7 พฤษภาคม เป็นวันเลือกตั้งตามปฏิทินเดิมของกกต. เท่ากับว่าพรรคการเมืองจะมีเวลาหาเสียง 48 วัน 

Facebook Comments

Related post