Digiqole ad

ยอดรับรหัสทะลุ 13,000 ล้านบาท ผู้ประกันตนมาตรา 33 เข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย เพื่อผู้ประกันตน

 ยอดรับรหัสทะลุ 13,000 ล้านบาท ผู้ประกันตนมาตรา 33 เข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย เพื่อผู้ประกันตน
Social sharing
Digiqole ad

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานประกันสังคม กับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ร่วมกันจัดทำ “โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัย เพื่อผู้ประกันตน” ภายใต้กรอบวงเงินสินเชื่อรวม 30,000 ล้านบาท

เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาล ลดภาระค่าใช้จ่ายในการผ่อนชำระเงินงวดที่อยู่อาศัยให้กับผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม มาตรา 33 ที่จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน สามารถใช้สิทธิในการไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดจากสถาบันการเงินอื่น รวมถึงเพื่อลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยในบัญชีเงินกู้ที่กู้อยู่กับ ธอส. วงเงินให้กู้สูงสุดตามจำนวนเงินต้นคงเหลือไม่เกิน 2 ล้านบาท/หลักประกัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ ปีที่ 1-5 ปี เท่ากับ 1.99% ต่อปี

โดยเปิดให้ขอรับรหัสผ่าน Application : GHB ALL หรือ GHB ALL GEN ได้ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป เพื่อรับรหัสผ่าน GHB Buddy ใน Line Application นั้น ล่าสุด ณ เวลา 19.00 น. ของวันที่ 20 ธันวาคม 2565 หรือเพียง 3 ชั่วโมงหลังจากเริ่มเปิดให้รับรหัส พบว่ามีจำนวนผู้ประกันตนกดรับรหัสแล้วว่า 6,530 ราย คิดเป็นวงเงินสินเชื่อรวมสูงถึงกว่า 13,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถนำรหัสที่ได้รับพร้อมหนังสือรับรองสถานะความเป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 (ดาวน์โหลดทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม) และเอกสารส่วนตัว / เอกสารแสดงรายได้ / และเอกสารแสดงหลักประกัน(ที่อยู่อาศัยที่จดจำนองกับธนาคาร) มายื่นกู้กับ ธอส. ที่สาขาทั่วประเทศได้ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป (ตามวันที่ธนาคารกำหนด) ซึ่งผู้ที่ขอรับรหัสจะได้รับการแจ้งเตือนวันที่ให้ติดต่อยื่นกู้ทาง GHB Buddy หรือ ตรวจสอบลำดับการยื่นกู้ได้ที่ www.ghbank.co.th และทำนิติกรรมภายในวันที่
31 มกราคม 2567

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ทั้ง 12 แห่ง สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/ สาขา/ ที่ท่านสะดวก หรือโทรสายด่วน 1506 หรือ G H Bank Call Center โทร 0-2645-9000 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และติดตามข่าวสารของธนาคารได้ที่ เว็บไซต์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ www.ghbank.co.th

Facebook Comments

Related post