Digiqole ad

ยกระดับช่างรองรับแบรนด์เนม

 ยกระดับช่างรองรับแบรนด์เนม
Social sharing
Digiqole ad

Craft Brand Academy จับมือ AMB เร่งสร้างช่างทักษะสูงรองรับตลาดกระเป๋าแบรนด์เนม และร่วมกับธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายกระเป๋าแบรนด์เนมรายใหญ่เสริมการบริการหลังการขายรองรับตลาดแบรนด์เนมที่โตแบบก้าวกระโดดในเวียดนาม

รร.อัศวืน แกรนด์ คอนเวนชั่น วันที่ 13 ต.ค.2565 มีพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศวิชาชีพเฉพาะและเทียบโอนผลสัมฤทธิ์ ระหว่าง Craft Brand Academy (Thailand) กับ AMB Co.,Ltd พร้อมกับลงนามความร่วมมือทางธุรกิจระหว่าง Craft Brand Academy (Thailand) กับนายเหงียน ตัน หว่อง ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องหนัง กระเป๋าแบรนด์เนมรายใหญ่ประเทศเวียดนามความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นความสำร็จของ Craft Brand Academy ผู้นำด้านการดูแล ซ่อมบำรุงเครื่องหนัง กระเป๋าแบรนด์เนมของไทยที่ดำเนินกิจการมากว่า13 ปีจนเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ

ดร.กิตตินันท์ ครุฑพงษ์ จาก FastOne Education นักพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้วิชาชีพแบบฐานสมรรถนะด้วยมาตรฐานวิชาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน และเป็นอนุกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนอีกสามคณะ ของกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่าเป้าหมายของการลงนามความร่วมมือของ Craft Brand Academy และAMB เพื่อมุ่งพัฒนาบุคลากรวิชาชีพการซ่อมบำรุงกระเป๋า เครื่องหนังแบรนด์เนมที่มีทักษะสูงและเพื่อให้ผู้มีวุฒิการศึกษา เป็นการศึกษาทางเลือกแบบ tailor made ที่ออกแบบเนื้อหาให้ตรงความสนใจของผู้เรียนเพื่อก่ารยกระดับ ที่มีทั้ง Online Onsiteสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากการท า MOU ครั้งนี้คือ จะมีการนำความรู้ทางวิชาชีพช่างซ่อมบำรุง กระเป๋า+เครื่องหนังแบรนด์เนม มาทำเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือ Competency
Based ซึ่งหลักสูตรแบบนี้จะเน้นว่าเรียนแล้วจะทำอะไรได้มากกว่าจะได้เรียนอะไรบ้างตาม หลักสูตรแบบเดิม มีการก าหนดตัวชี้วัดที่มีมาตรฐานเครื่องมือวัดชัดเจนโดยระบบของ FastOne Education ที่จะนำสมรรถนะจากการเรียนรู้มาวัดออกเป็นผลการเรียนแล้วเก็บไว้ในระบบธนาคารสะสมหน่วยกิต หรือ Education Credit Bank ที่จะสามารถเทียบโอนความรู้จากการฝึกอาชีพไปเป็นเกรดในวุฒิการศึกษาได้ทั้งระดับ ม.ปลาย จนถึงปริญญาตรีเป็นไปตามมาตรฐานของกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ(NQF) ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบไว้แล้ว ซึ่ง NQF มี 8 ระดับ ตั้งแต่ ม.3 ถึงปริญญาเอก เท่ากับ อังกฤษ สหรัฐอเมริกาและอีกหลายประเทศในโลก

แผนงานของ Craft Brand Academy และ AMB ที่จะเกิดขึ้นในปีการศึกษา 2566 คือการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเปิดสอน ม.ปลาย สาขาช่างซ่อมผลิตภัณฑ์เครื่องหนังและกระเป๋าแบรนด์เนม และเรียนโครงการเรียนปริญญาตรีล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขนานไปเมื่อนักเรียนเรียนจบหลักสูตรก็จะได้วุฒิม.ปลาย และมีความรู้ความสามารถที่จะน าไปทำงาน มีอาชีพ มีรายได้ได้แล้ว และยังนำผลการเรียนสัมฤทธิบัตร มสธ. ไปเทียบโอน
เรียนต่อปริญญาตรีโดยใช้เวลาอีกเพียง 1-2 ปี ก็จะจบปริญญาตรีได้ และแม้จะไปทำงานในต่างประเทศก็ยังเรียนได้โดยขอจัดสนามสอบในสถานฑูตไทยในประเทศนั้น”นี่คือนวัตกรรมทางการศึกษาที่กำลังจะสร้างอนาคตให้เด็กและเยาวชนไทยที่จะสามารถเป็นกลุ่มอาชีพนักธุรกิจแฟชั่นชั้นนำนับจากนี้ด้วยความร่วมมือของพวกเรา” ดร.กิตตินันท์ กล่าว

นายสุจิน ดีธนารักษ์ ผู้บริหาร Craft Brand Academy กล่าวว่า Craft Brand Academy เป็นองค์กรทางธุรกิจที่ดำเนินกิจการด้านการดูแลและซ่อมบำรุงรักษากระเป๋า-เครื่องหนังแบรนด์เนม รวมถึงการเปิดสอนให้กับผู้ที่สนใจนำความรู้ไปดูแลกระเป๋าของตัวเองและนำไปประกอบเป็นอาชีพ มาตั้งแต่ปี 2553 ในระยะ13 ปีที่ผ่านมาได้บริการดูแลกระเป๋าและเครื่องหนังแบรนด์เนมให้กับลูกค้ามากกว่า 80,000ชิ้น เกิดการสั่งสมประสพการณ์และได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้สนใจนำไปประกอบเป็นอาชีพมากกว่า 2,700 คน (ภายในประเทศ2,600คน และอีก100คนมาจากต่างประเทศ 24ประเทศ)ปัจจุบันลูกศิษย์จาก Craft Brand Academy ได้กระจายตัวทั้งในประเทศและต่างประเทศ สร้างรายได้ปีละหลายพันล้านบาท และทักษะความรู้ความสามารถของประเทศไทยในด้านการดูแลรักษากระเป๋าและเครื่องหนังแบรนด์เนมเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศจนถือได้ว่าเป็นอันดับ1 ในเอเซียในปัจจุบัน

นอกจากCraft Brand Academy จะไดัรับความไว้วางใจจาก AMB เพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชาชีพช่างซ่อมบำรุง กระเป๋า เครื่องหนังแบรนด์เนมในประทศแล้วCraft Brand Academy ยังได้รับความไว้วางใจจากคุณเหงียน ตัน หว่อง ผู้เข้าและจำหน่ายเครื่องหนัง กระเป๋าแบรนด์เนมรายใหญ่ของวียดนามที่หันมามุ่งเน้นการบริการหลังการขายในเวียดนามที่ตลาดมีอัตราการเติบโตที่รวดเร็วมาก”เวียดนามมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่สูง มีประชากรกว่า 90 ล้านคน เป็นตลาดสืนค้าแบรนด์เนมที่ใหญ่มาก รองจากจีน และอืนเดียแต่ช่างฝีมือที่มีทักษะในการดูแลรักษาเครื่องหนัง กระเป๋าแบรนด์เนมยังไม่สามารถรองรับได้ทัน จึงมีกระเป๋าและเครื่องหนังแบรนด์เนมจำนวนมากที่เสียหายไปก่อน จึงเป็นโอกาสที่ดีที่เราได้มีส่วนร่วมในการถ่ายทอดประสบการณ์ ทักษะ นวัตกรรมในการดูแลรักษาเครื่องหนีง กระเป๋าแบรนด์เนมในเวียดนาม” นายสุจิน กล่าว

Facebook Comments

Related post