Digiqole ad

ม.เกษตร ร่วมกับ กกพ. เปิดอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะพลังงานในยุคเศรษฐกิจ BCG ฟรี

 ม.เกษตร ร่วมกับ กกพ. เปิดอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะพลังงานในยุคเศรษฐกิจ BCG ฟรี
Social sharing
Digiqole ad

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะพลังงานในยุคเศรษฐกิจ BCG (Energy Literacy Development in the Age of BCG) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยึดหลักการพัฒนาบุคลากร ผ่านการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และสภาพแวดล้อมในการต่อยอดการเรียนรู้ เน้นนำแนวคิดด้าน Bio-Circular-Green Economy การพัฒนาประเทศมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) สร้างการตระหนักรู้เพื่อลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมในภาคอุตสาหกรรมการผลิต และพลังงาน

 

แนวคิดหลักของหลักสูตรพัฒนาทักษะพลังงานในยุคเศรษฐกิจ BCG เน้นการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานสะอาดเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ (Bio-diversity) การสร้างระบบนิเวศที่หมุนเวียน (Circular System) โดยการนำของเสียจากระบบกลับมาใช้ หรือนำกลับมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง ตลอดจนการประยุกต์หลักการเศรษฐกิจสีเขียวและการนำเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่มาใช้ผลิตไฟฟ้า การผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานคาร์บอนต่ำเพื่อการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เทคโนโลยีการกักเก็บประจุไฟฟ้า การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างสมดุลของระบบไฟฟ้า มาตรการส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าสีเขียว ของสำนักงาน กกพ. เพื่อมุ่งสู่เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) อย่างแท้จริง

 

 

ทั้งนี้ กิจกรรมของหลักสูตรประกอบด้วย 3 ชุดความรู้ 12 รายวิชา ได้แก่ ชุดความรู้ด้านภารกิจของสำนักงาน กกพ. ในการขับเคลื่อนภาคพลังงานมุ่งสู่ Net Zero ชุดความรู้ด้านเทคโนโลยีพลังงานสะอาดที่ช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และชุดความรู้ด้านเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว

 

 

นอกจากนี้ หลักสูตรยังออกแบบกิจกรรมการวัดผลการเรียนรู้ในรูปแบบของการจัด Competition การสร้างโลกเสมือนจริงผ่านโปรแกรม Minecraft ในหัวข้อ Bio-Circular-Green Energy for Sustainable Livings ชิงทุนการศึกษา หรือทุนประกอบกิจการกว่า 400,000 บาท

 

สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://tinyurl.com/ERCKU2023

หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่

เว็บไซต์: bcg-energy-ku.org

Facebook: kupdf2023

Email: kupdf2023@gmail.com

โทร: 02-561-2775, 084-335-7888

Facebook Comments

Related post