Digiqole ad

ม.มหิดล พร้อมสนับสนุนองค์ความรู้ยกระดับประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และนวัตกรรมผู้สูงอายุอาเซียน

 ม.มหิดล พร้อมสนับสนุนองค์ความรู้ยกระดับประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และนวัตกรรมผู้สูงอายุอาเซียน
Social sharing
Digiqole ad
ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก (WHO) คาดว่าในปีพ.ศ.2593 ทวีปเอเชียจะมีประชากรสูงวัยมากที่สุดในโลก ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรที่เป็นผู้สูงอายุ หรืออายุ 60 ปีขึ้นไปกว่า 12 ล้านคน โดยกระทรวงสาธารณสุขได้มีเป้าหมายที่จะยกระดับให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และนวัตกรรมผู้สูงอายุของอาเซียน
ด้วยแนวคิดที่จะส่งเสริมประชากรไทยที่เป็นผู้สูงอายุให้มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ที่ผ่านมา ทางคณะฯ ได้มีบทบาทในการร่วมวางแผนดูแลสุขภาพผู้สูงอายุโดยการจัดทำโครงการที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร ที่ดูแลผู้สูงอายุตั้งแต่หลังเกษียณจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต เพื่อเป็นต้นแบบของประเทศไทยในการดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจร โดยความร่วมมือของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กรมธนารักษ์ และจังหวัดสมุทรปราการ บนพื้นที่ราชพัสดุ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 72 ไร่ โดยแบ่งพื้นที่การดำเนินการ เป็น 3 โครงการย่อย ตามสภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ ได้แก่
1.โครงการที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุรามาฯ-ธนารักษ์ บนพื้นที่ 20 ไร่ โดยความร่วมมือระหว่าง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และกรมธนารักษ์ ซึ่งเป็นที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุที่ยังสุขภาพดี มีการออกแบบให้เป็น Wellness Center เพื่อส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุที่ยังช่วยเหลือตัวเองได้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งได้เปิดให้ประชาชนจองตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีผู้สูงอายุเข้าจองสิทธิ์เป็นจำนวนมาก
2.สถานบริบาลผู้สูงอายุรามาธิบดี หรือ Ramathibodi Nursing Home บนพื้นที่ 10 ไร่ จำนวน 560 ยูนิตที่จะสร้างขึ้นเพื่อรองรับผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง ไม่สามารถดูแลตัวเองได้
3.ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบวงจร เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้ ให้มี Health Literacy หรือ องค์ความรู้ทางสุขภาวะ เพื่อให้สามารถดูแลตัวเอง และให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุท่านอื่นที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ตลอดจนเป็นศูนย์รวมให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมร่วมกัน มีการฝึกอาชีพ เพื่อสร้างชุมชนผู้สูงอายุ หรือ Aging Community ที่เข้มแข็งและยั่งยืน รวมทั้งมีการให้บริการรักษา ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุทั้งแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน บนพื้นที่ประมาณ 42 ไร่
โครงการที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร มีความโดดเด่นของทำเลที่ตั้ง ที่อยู่ใกล้ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อการสร้างองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อการแก้ปัญหาทางสาธารณสุขและการแพทย์ของประเทศ โดย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มีความพร้อมในการผลิตบัณฑิตแพทย์จำนวนปีละ 200 คน บัณฑิตพยาบาลจำนวนปีละ 250 คน และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอีกประมาณจำนวนปีละ 400 คน ออกไปรับใช้ประชาชนทั่วประเทศ
“คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อที่จะเป็น “ปัญญาของแผ่นดิน” ดังปณิธานของมหาวิทยาลัยมหิดล และร่วมยกระดับให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และนวัตกรรมผู้สูงอายุของอาเซียนต่อไป” ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีฯ กล่าวให้ความเชื่อมั่นทิ้งท้าย
Facebook Comments

Related post