Digiqole ad

ม.ภาคฯ จ.ขอนแก่น (NEU) ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NEUNIC 2024 ) รูปแบบออนไลน์

 ม.ภาคฯ จ.ขอนแก่น (NEU) ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NEUNIC 2024 ) รูปแบบออนไลน์
Social sharing

Digiqole ad

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ขอเชิญร่วมงานโครงการการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 NEUNIC 2024 ในวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.00 17.00 น. รูปแบบออนไลน์

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วม ขอเชิญประชุมวิชาการและนำเสนอบทความวิจัยระดับชาติครั้งที่ 11  และระดับนานาชาติครั้งที่ 9 (NEUNIC 2024)  ในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้วย BCG model ” The 11th  National and the 9th  International Conference on Research and Innovation : The Development of Community Economy with BCG Model  ในวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2567 ในรูปแบบออนไลน์ และผลงานวิชาการของท่านทำเผยแพร่ในรูปแบบ  Metaverse Conference เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากผลงานวิจัย นำเสนอผลงาน การวิจัยและแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ด้านการวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย และนิสิต นักศึกษาในระดับชาติ รายละเอียด ดังนี้

อัตราค่าลงทะเบียน

ลงทะเบียนล่วงหน้า (ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2567)

อาจารย์  นักวิชาการ  นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป

 • สำหรับผู้นำเสนอบทความระดับชาติ      2,000  บาท
 • สำหรับผู้นำเสนอบทความระดับนานาชาติ      3,500  บาท

นักศึกษาระดับปริญญาตรี

 • สำหรับผู้นำเสนอบทความระดับชาติ      1,500  บาท
  • สำหรับผู้นำเสนอบทความระดับนานาชาติ      3,000  บาท

ค่าลงทะเบียนช่วงเวลาปกติ (1-30 เมษายน 2567)

อาจารย์  นักวิชาการ  นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป

 • สำหรับผู้นำเสนอบทความระดับชาติ 2,500  บาท
 • สำหรับผู้นำเสนอบทความระดับนานาชาติ      4,000  บาท

นักศึกษาระดับปริญญาตรี

 • สำหรับผู้นำเสนอบทความระดับชาติ 2,000  บาท
 • สำหรับผู้นำเสนอบทความระดับนานาชาติ      3,500  บาท

รูปแบบการจัดประชุมวิชาการ  

 • จัดประชุมในรูปแบบออนไลน์ (Online Conference)
 • การบรรยายพิเศษทางวิชาการโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิระดับชาติ (Keynote Speakers)
 • การนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation)

ลักษณะผลงานและการแบ่งกลุ่มของงานวิจัยที่นำเสนอ

 • ผลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิชาการ  นักวิจัย  และผู้ที่สนใจทั่วไป
 • ผลงานวิทยานิพนธ์ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ระดับปริญญาโท – ปริญญาเอก ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และโครงงานสหกิจศึกษาหรืองานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา ที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  หรืออยู่ในระหว่างดำเนินการและต้องไม่เคยนำเสนอในการประชุมหรือเสนอผลงานวิจัยที่ใดมาก่อน
 • ขอบข่ายของบทความวิจัย ระดับชาติ ประกอบด้วย 5  ด้าน ดังต่อไปนี้
  • ด้านการศึกษา (Education)  เช่น  การบริหารการศึกษา  การพัฒนาหลักสูตรและการสอน  การวัดและการประเมินผลการศึกษาและนวัตกรรม
   ทางการศึกษา
  • ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health  Sciences)  เช่น  พยาบาลศาสตร์
   แพทย์ศาสตร์  สาธารณสุขศาสตร์  เภสัชศาสตร์  และเทคนิคการแพทย์
  • ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) เช่น วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
  • ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Humanities and Social Sciences) เช่น นิติศาสตร์ ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และนิเทศศาสตร์
  • ด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ (Business Administration and Economic)  เช่น  บริหารธุรกิจ  การจัดการท่องเที่ยว โรงแรม และเศรษฐศาสตร์

ระดับนานาชาติ (International Conference) ประกอบด้วย 5 ด้าน ดังต่อไปนี้

 • Education (Education Administration, Curriculum and Teaching Development, Educational Evaluation, or Educational Innovation)
 • Health Sciences (Nursing, Medicine, Public Health, Pharmacy, or Associated Medical Sciences)
 • Science and Technology (Science, Engineering, Computer and Technological Information)
 • Humanities and Social Sciences (Law, Arts, Social Sciences, Public Administration, or Communication Arts)
 • Business and Economics (Business Administration, Hotel and Tourism Management, or Economics)

      ประเภทของการนำเสนอผลงาน

 • การนำเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) ด้วย Power Point และใช้เวลาในการนำเสนอเรื่องละ 10 นาที ซักถาม 5 นาที
 • บทความรับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

การเตรียมบทคัดย่อและบทความวิจัยเรื่องเต็ม

 • นักวิจัยสามารถลงทะเบียนและส่งบทความได้ที่ http://conf.neu.ac.th/

วิธีชำระค่าลงทะเบียน

สำหรับบทความระดับชาติและน

านาชาติ ชำระผ่านบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูเมือง ชื่อบัญชีกองทุนทั่วไปมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลขที่บัญชี  425-6-026827

การคัดเลือกบทความวิจัยดีเด่น
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทำหน้าที่พิจารณาบทความวิจัยดีเด่น จากขอบข่ายการวิจัย 5 กลุ่มๆ  ละ 2 รางวัล รวมทั้งสิ้น 10 รางวัล      บทความวิจัยที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับเกียรติบัตรและ ผู้นิพนธ์บทความที่มี สาขาที่เกี่ยวข้องกับวารสารวารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (TCI ฐาน 2)   สามารถเลือกเผยแพร่ในวารสาร (NEUARJ) หรือ รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ (Proceedings) ได้

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่าน คณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมการประชุมวิชาการและส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการรายละเอียดเพิ่มเติม โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://idcneu.com/neunic2024/ หรือ Scan QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้ ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ โทรศัพท์  043-222-959 ต่อ 121 หรือ Email : ct.neunc@neu.ac.th โทรสาร  043-226823

ผู้ประสานงาน :  ประสานในประเทศ

นางสาวสุชาวดี บางวิเศษ 093-126-2494

นางสาวภคพร จันทร์เพ็ง 061-943-8777

:  ประสานต่างประเทศ

Miss Yupharat Phumikari

อาจารย์ยุพารัตน์ ภูมิการี

093-441-9541

 

 

 

Facebook Comments


Social sharing

Related post