Digiqole ad

มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ เพื่อสนับสนุนการศึกษาและโครงการด้านเภสัชศาสตร์ ปี 2565

 มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ เพื่อสนับสนุนการศึกษาและโครงการด้านเภสัชศาสตร์ ปี 2565
Social sharing
Digiqole ad

มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2559 มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนมอบทุนให้โครงการด้านเภสัชศาสตร์ งานประชุมวิชาการระดับประเทศ ทุนการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์แก่นักศึกษาที่ตั้งใจเรียนแต่ขาดทุนทรัพย์ ทุนอบรมระยะสั้นในต่างประเทศ ทุนสนับสนุนเชิญวิทยากรเภสัชศาสตร์จากต่างประเทศมาอบรมให้ความรู้ ทุนสนับสนุนพัฒนาวิชาชีพเภสัชกร และทุนวิจัยพัฒนาฯ จากแรงบันดาลใจของคุณธีระพงศ์ ปังศรีวงศ์ บุตรชายเพียงคนเดียวของอาจารย์เกษม และคุณทับทิม ปังศรีวงศ์ ซึ่งได้ประจักษ์ถึงปณิธานอันแน่วแน่ของบิดาในการอุทิศตนริเริ่มและพัฒนาวิชาชีพเภสัชศาสตร์ในประเทศไทย จึงได้จัดตั้ง “มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ เพื่อสืบสานเจตนารมณ์ของบิดาผู้เป็นปูชนียบุคคลในสายวิชาชีพเภสัชศาสตร์ โดยจัดตั้งมูลนิธิฯ ภายใต้เงินกองทุนทั้งสิ้นจำนวน 100 ล้านบาท โดยมีกำหนดการมอบเงินทุนจำนวนนี้ภายในระยะเวลา 20 ปี โดยจัดมอบทุนปีละ 2 ครั้ง เป็นจำนวนเงินมูลค่า 3-4 ล้านบาทต่อปี และมีการมอบทุนอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีข้อผูกมัด

 

นายธีระพงศ์ ปังศรีวงศ์ ประธานกรรมการมูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ แสดงถึงเจตนารมณ์และกล่าวย้ำถึงความสำคัญของการมอบทุนสนับสนุนด้านเภสัชศาสตร์อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 แม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาแห่งความยากลำบากของยุควิกฤตโรคระบาด “นานาประเทศทั่วโลกและประเทศไทยต่างได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 มาอย่างยาวนานเป็นระยะเวลาเกือบ 3 ปีเต็ม ซึ่งส่งผลกระทบทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวิถีการดำเนินชีวิต มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญอย่างยิ่งในการมอบทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีข้อผูกมัด เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในระดับปริญญาตรีซึ่งมักเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงด้านค่าใช้จ่ายในการเรียน รวมทั้งทุนวิจัยด้านเภสัชศาสตร์ที่จะนำไปใช้พัฒนาต่อยอดและค้นคว้าหาองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อเป็นคุณูปการให้กับชาติบ้านเมืองและสังคมโลกต่อไปในภายภาคหน้า ด้วยเล็งเห็นว่าการวิจัยพัฒนาด้านเภสัชศาสตร์ไม่อาจหยุดนิ่งได้ และต้องพัฒนาให้ทันท่วงทีต่อการนำมาใช้ช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์และบำบัดภัยคุกคามจากโรคระบาดอุบัติใหม่ที่พร้อมจะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา

พ.ศ.2565   นายธีระพงศ์ ปังศรีวงศ์ ได้จัดมอบทุนต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั่วโลกดังที่กล่าวข้างต้น มูลนิธิฯ มีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด จึงทำให้สามารถจัดพิธีมอบทุนได้เพียงครั้งเดียวให้แก่นักศึกษาและบุคลากรด้านเภสัชศาสตร์ รวมทั้งทุนสนับสนุนโครงการงานวิจัยประจำปี 2565 จำนวน 60 ทุน/โครงการ รวมเป็นเงิน 2,420,100 บาท ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565  โดยผ่านระบบ Zoom Webinar และโอนเงินทุนสนับสนุนฯ เข้าบัญชีธนาคารของผู้ที่ได้รับทุนทุกท่าน

ด้าน ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.ภก.จอมจิน จันทรสกุล กรรมการบริหารมูลนิธิฯ แสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับมอบทุนในทุกสาขา “มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ ได้รับการจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักๆ ก็เพื่อร่วมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพวิชาชีพเภสัชกรรมทุกสาขาให้มีความเจริญก้าวหน้า ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางโดยทำงานร่วมกับองค์กรต่างๆ และเป็นเครือข่ายเผยแพร่เกียรติคุณของเภสัชกรดีเด่นสาขาต่างๆ รวมทั้ง เพื่อให้เภสัชกรรุ่นหลังได้รับทราบถึงประวัติความเป็นมาและปณิธานของเภสัชกรรุ่นบุกเบิกที่มีอาจารย์หลายๆ ท่าน รวมทั้งอาจารย์เกษม        ปังศรีวงศ์ ด้วย ในปีนี้มีโครงการขอความอนุเคราะห์และได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิฯ เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในหมวดทุนการศึกษาและหมวดทุนงานวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของมูลนิธิฯ ในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยและพัฒนาวิชาชีพ ผมขอขอบพระคุณท่านประธานมูลนิธิฯ กรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการที่ให้ความกรุณาและช่วยเหลือให้การดำเนินงานของมูลนิธิเป็นไปตามวัตถุประสงค์ได้ด้วยดีเสมอมา และขอให้ผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนในครั้งนี้ใช้เงินทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งเพื่อตัวของท่านเองและเพื่อวิชาชีพเภสัชกรรม”

Facebook Comments

Related post