Digiqole ad

มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ สนับสนุนการศึกษาและโครงการด้านเภสัชศาสตร์ ปี 5

 มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ สนับสนุนการศึกษาและโครงการด้านเภสัชศาสตร์ ปี 5
Social sharing
Digiqole ad

 มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ ได้ก่อตั้งขึ้นจากแรงบันดาลใจของนายธีระพงศ์ ปังศรีวงศ์ บุตรชายเพียงคนเดียวของอาจารย์เกษมและคุณทับทิม ปังศรีวงศ์ ซึ่งได้ประจักษ์ถึงปณิธานอันแน่วแน่ของบิดาในการอุทิศตนริเริ่มและพัฒนาวิชาชีพเภสัชศาสตร์ในประเทศไทย จึงได้จัดตั้งมูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ เพื่อสืบสานเจตนารมณ์ของบิดาผู้เป็นปูชนียบุคคลในสายวิชาชีพเภสัชศาสตร์ โดยจัดตั้งมูลนิธิฯ ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2559 มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนมอบทุนให้โครงการด้านเภสัชศาสตร์ งานประชุมวิชาการระดับประเทศ ทุนการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์แก่นักศึกษาที่ตั้งใจเรียนแต่ขาดทุนทรัพย์ ทุนอบรมระยะสั้นในต่างประเทศ ทุนสนับสนุนเชิญวิทยากรเภสัชศาสตร์จากต่างประเทศมาอบรมให้ความรู้ ทุนสนับสนุนพัฒนาวิชาชีพเภสัชกร และทุนวิจัยพัฒนาฯ ภายใต้เงินกองทุนทั้งสิ้นจำนวน 100 ล้านบาท โดยมีกำหนดการมอบเงินทุนจำนวนนี้ภายในระยะเวลา 20 ปี โดยจัดมอบทุนปีละ 2 ครั้ง เป็นจำนวนเงินมูลค่า 3-4 ล้านบาทต่อปี และมีการมอบทุนอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีข้อผูกมัด

นายธีระพงศ์ ปังศรีวงศ์ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ  แสดงเจตนารมณ์เน้นย้ำถึงความสำคัญใน การมอบทุนสนับสนุนด้านเภสัชศาสตร์ แม้ว่าปีนี้เป็นปีแห่งความท้าทายและยากลำบาก เนื่องจากทั่วโลกต่างได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวิถีการดำเนินชีวิต ซึ่งมูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญอย่างยิ่งในการมอบทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนักศึกษาระดับปริญญาตรีจะเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงด้านค่าใช้จ่ายในการเรียน รวมทั้งทุนวิจัยด้านเภสัชศาสตร์เพื่อนำไปใช้พัฒนาต่อยอดและค้นคว้าหาองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อเป็นคุณูปการให้กับชาติ บ้านเมืองและสังคมโลกต่อไปในภายภาคหน้า ด้วยเล็งเห็นว่าการวิจัยพัฒนาด้านเภสัชศาสตร์ไม่อาจสะดุดหยุดนิ่งได้ ต้องพัฒนาให้ทันท่วงทีต่อการนำมาใช้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และบำบัดภัยคุกคามจากโรคระบาดที่อาจจะเป็นโรคอุบัติใหม่ในอนาคต

นายธีระพงศ์ ปังศรีวงศ์ ได้จัดมอบทุนต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 และในปี 2564 นี้ถือเป็นวาระครบรอบ 5 ปี ของการจัดตั้งมูลนิธิฯ แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ทั่วโลกดังที่กล่าวข้างต้น มูลนิธิฯ จำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด จึงทำให้สามารถจัดพิธีมอบทุนได้เพียงครั้งเดียวให้แก่นักศึกษาและบุคลากรด้านเภสัชศาสตร์ รวมทั้งทุนสนับสนุนโครงการงานวิจัย ประจำปี 2564 จำนวน 48 ทุน/โครงการ รวมเป็นเงิน 2,403,000 บาท ในวันที่ 2 ธันวาคม 2564 โดยผ่านระบบ Zoom Webinar และโอนเงินทุนสนับสนุนฯ เข้าบัญชีธนาคารของผู้ที่ได้รับทุนทุกท่าน

ด้าน ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.ภก. จอมจิน จันทรสกุล กรรมการบริหารมูลนิธิฯ แสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับมอบทุนในสาขาต่างๆ ในนามของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ที่ได้รับทุนในครั้งนี้ ทุกๆ ท่านจะช่วยกันสืบสานปณิธานของท่านอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ ขอให้นำทุนที่ได้รับไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จในเรื่องการเรียนการสอน การวิจัย และการจัดทำกิจกรรมอื่นๆ ตามโครงการที่ได้รับทุนต่อไป

Facebook Comments

Related post