Digiqole ad

มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ มอบทุน นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

 มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ มอบทุน  นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเงิน จำนวน 1,000,000 บาท จากนางสาวภาสินี   ปรีชาธนาพล กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ สำหรับเป็นทุนการศึกษาประจำปี 2564 แก่นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยสนับสนุนต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Advertisement
Facebook Comments

Related post