Digiqole ad

มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนฯ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567

 มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนฯ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567
Social sharing

Digiqole ad

ม.ร.ว.พร้อมฉัตร สวัสดิวัตน์ รองประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนฯ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 โดยมี คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร ดร.อำนวย สุวรรณคีรี ผศ.ดร.พรทิพย์ พุกผาสุข อารยา อรุณานนท์ชัย วรสุดา รัตนสุคนธ์ (ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย) สิทธิรัตน์ ดรงคมาศ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลัง นพพร บุญแก้ว ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี วิลาวัลย์ ธรรมชาติ ประธานอุปการะเยาวชนประจำกรุงเทพมหานคร ดร.พรชัย มงคลวนิช พรทิพย์ ห่านตระกูล กรรณภรณ์ วงศ์ปิยะกุล และผู้แทนหน่วยราชการ องค์การ มูลนิธิ-สมาคมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กรุงเทพมหานคร กรมประชาสัมพันธ์ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องประชุมโรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ

ที่ประชุมได้รับทราบพระมหากรุณาใน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประธานที่ปรึกษามูลนิธิฯ ที่พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ พร้อมพระราชนิพนธ์คำกลอน เพื่อเชิญไปจัดพิมพ์ลงบนหน้าปกสมุดฉีก ส.ค.ส. ปีพุทธศักราช 2567 สำหรับมอบเป็น ส.ค.ส. อำนวยพรแก่ผู้มีจิตศรัทธาที่สนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิ ฯ และกรรมการมูลนิธิ ฯ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567 และที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ อาทิ

1) พิจารณาผลการดำเนินงานในปี 2566 ของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนฯ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนผู้ยากไร้ด้อยโอกาสทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยได้ให้ทุนการศึกษาอบรมคุณธรรมอย่างต่อเนื่องแก่เยาวชนทุกระดับชั้นตั้งแต่อนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษา รวมทั้งสามเณร โดยปีที่ผ่านมามอบทุนการศึกษาต่อเนื่องทั้งสิ้น 2,200 ทุน เป็นเงินมากกว่า 10 ล้านบาท โดยได้รับความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร กรมประชาสัมพันธ์ สถานศึกษาต่างๆ และสื่อมวลชนทุกแขนง
สำหรับการดำเนินงานในทุกจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัด และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ได้ไปเยี่ยมเยียนดูแลทุกข์สุขของเยาวชนเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ของเยาวชนและครอบครัวผู้รับทุนมูลนิธิฯ อย่างใกล้ชิด ซึ่งเป็นผู้ด้อยโอกาสและขาดแคลน เป็นผลให้เยาวชนรู้สึกอบอุ่นไม่โดดเดี่ยวเป็นการส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง และเป็นการสกัดกั้นต้นเหตุแห่งปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนผู้ด้อยประสบการณ์ชีวิตได้อย่างดีที่สุด ทั้งนี้เพื่อผนึกกำลังร่วมใจกันพัฒนาเยาวชนที่มีความประพฤติดีและยากไร้ในแต่ละจังหวัด ให้มีคุณธรรมนำความรู้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งคุณธรรมล้ำค่าดังกล่าวคู่ควรแก่การปลูกฝังไว้ในสายเลือดของเยาวชนไทยทุกคนสืบไป เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์
เยาวชนจำนวนมากได้เขียนจดหมายแจ้งให้เจ้าของกองทุนผู้อุปการะให้ทุนการศึกษาทราบว่า เงินทุนการศึกษาที่ได้รับจากมูลนิธิฯ มีค่ามาก ทำให้ชีวิตนี้มีความหวังว่า จะมีทุนเรียนจนจบการศึกษา จะตั้งใจเรียน และประพฤติตนเป็นคนดีให้สมกับที่ได้รับทุนการศึกษา อีกทั้งมีความอบอุ่นใจยิ่งนักที่มีคณะกรรมการฯ จากจังหวัดไปเยี่ยมเยียนสอบถามทุกข์สุขตลอดเวลา และได้รับจดหมายให้กำลังใจจากเจ้าของทุนอีกด้วย

2) รับรองงบการเงินของมูลนิธิฯ ที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้ตรวจสอบเป็นปีที่ 42

3) จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บุคคลสำคัญของโลก ประธานก่อตั้งและประธานกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิฯ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 โดย พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี กรุณาไปเป็นประธานในพิธี

4) จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งมีปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานจัดงาน

5) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีประธานที่ปรึกษามูลนิธิฯ พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเข็ม “พุ่มเพชร” สัญลักษณ์ของมูลนิธิฯ แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด และผู้ทำคุณประโยชน์แก่มูลนิธิ ฯ และจัดการประชุมประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนประจำจังหวัดทุกจังหวัด (ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด) ณ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย วันที่ 29 กันยายน 2567

6) การมีส่วนร่วมในการจัดงาน “วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ วันที่ 18 ตุลาคม 2567

7) จัดงานบำเพ็ญกุศลถวายแด่ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา และ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตร อดีตประธานมูลนิธิฯ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วันที่ 17 ธันวาคม 2567
มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ก่อตั้งในวโรกาสสมโภช กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี เมื่อปี 2525 โดย สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บุคคลสำคัญของโลก ทรงเป็นประธานก่อตั้งมูลนิธิฯ ตามคำกราบทูลเชิญของ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก ผู้ประสานการก่อตั้ง

ปัจจุบัน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงเป็นประธานมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนฯ ตั้งแต่ปี 2553 ตามคำกราบทูลเชิญของที่ประชุมใหญ่ของคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิฯ เพื่อทรงเป็นศูนย์รวมใจ ประทานพระเมตตาบารมีคุ้มเกล้าฯ ให้มูลนิธิฯ สามารถดำเนินงานที่ยังคุณประโยชน์ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ได้อย่างมั่นคง และเป็นที่ศรัทธาเชื่อมั่นของประชาชนทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องต่อไป

ตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ มุ่งมั่นพัฒนาเยาวชนโดยให้ทุนการศึกษาอบรมคุณธรรมอย่างต่อเนื่องแก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาสทุกอำเภอ ทุกสังกัด ทุกระดับการศึกษาทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 32,000 กว่าทุน เป็นเงินทุนทั้งสิ้น 274 ล้านกว่าบาท การดำเนินงานของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนฯ กว่า 42 ปีที่ผ่านมา สัมฤทธิ์ผลทุกประการตามวัตถุประสงค์แห่งการก่อตั้งมูลนิธิฯ
ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมชุบชีวิต ให้โอกาสเยาวชนผู้ยากไร้ด้อยโอกาสทั่วประเทศ ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องติดต่อบริจาคเงินได้ที่ มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนฯ ไลน์ไอดี 080-404-2439 และ 085-114-8900 ใบเสร็จรับเงินนำไปลดหย่อนภาษีได้

 

Facebook Comments


Social sharing

Related post