Digiqole ad

มูลนิธิพระมหาไถ่ฯ ร่วมยินดีกับผู้อบรม จบหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง # รุ่น1 มุ่งสร้างงาน – อาชีพคนพิการ

 มูลนิธิพระมหาไถ่ฯ ร่วมยินดีกับผู้อบรม จบหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง # รุ่น1 มุ่งสร้างงาน – อาชีพคนพิการ
Social sharing
Digiqole ad

มูลนิธิพระมหาไถ่ร่วมยินดีกับผู้อบรม จบหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง # รุ่น1 มุ่งสร้างงาน อาชีพคนพิการ

บาทลวงสุขุม ธนะสิงห์ C.Ss.R. รองประธานมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ได้มอบใบประกาศนีบัตร ให้กับคนพิการที่อบรมหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงรุ่นที่ 1 จำนวน 35 คนโดยตลอดระยะเวลา 6 เดือน ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนทฤษฎีการเกษตรจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านเกษตรอินทรีย์ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน รักษาสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ

ทำเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้ความรู้ พัฒนาทักษะแก่คนพิการและผู้ที่สนใจทั่วไปนำไปประกอบอาชีพ หรือปลูกพืชผักสำหรับบริโภคในครัวเรือนได้ และขยายโอกาสการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนสามารถเลี้ยงตนเอง ครอบครัวได้อย่างยั่งยืน โดยจัดตั้งแบรนด์สำหรับการทำการตลาด ขายผลผลิตด้านการเกษตรของผู้พิการในชื่อว่า 20 ไร่ ออร์กานิคฟาร์ม ศูนย์ทคโนโลยีการเกษตรคนพิการนานาชาติ ชลบุรี เมื่อเร็วๆนี้

 

 

มูลนิธิพระมหาไถ่ฯ ร่วมยินดีกับผู้อบรม จบหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง # รุ่น1 มุ่งสร้างงาน – อาชีพคนพิการ

 

Facebook Comments

Related post