Digiqole ad

มาตรการควบคุมสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 39)

 มาตรการควบคุมสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 39)
Social sharing
Digiqole ad
🌟 มาตรการควบคุมสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 39) 🌟
Facebook Comments

Related post