Digiqole ad

มอ.ภูเก็ตผนึกพลังกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กฎบัตรไทย กับโครงการขับเคลื่อนพื้นที่จังหวัดภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ (กะรนเวลเนสแซนด์บ๊อกซ์)

 มอ.ภูเก็ตผนึกพลังกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กฎบัตรไทย กับโครงการขับเคลื่อนพื้นที่จังหวัดภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ (กะรนเวลเนสแซนด์บ๊อกซ์)

เมื่อวันที่ 18-19 ตุลาคม 2564 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ในฐานะหัวหน้าโครงการรูปแบบการขับเคลื่อนพื้นที่จังหวัดภูเก็ต สู่เมืองท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ (กะรนเวลเนสแซนด์บ๊อกซ์) เปิดการประชุมครั้งที่ 2 โครงการรูปแบบการขับเคลื่อนพื้นที่จังหวัดภูเก็ต สู่เมืองท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ (กะรนเวลเนสแซนด์บ๊อกซ์) ภาคยุทธศาสตร์และปฎิบัติการทดสอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองสุขภาพ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลกะรน

Advertisement

 

โดยโครงการฯ มีที่มาจากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) กำหนดเป้าหมายการพัฒนาให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประชาชนมีรายได้ดี คนมีคุณภาพ และจะทำให้ประเทศพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง ซึ่งต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบข้อเสนอ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) หรือ 10 อุตสาหกรรม S-Curve โดยที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มที่มีรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพพร้อมที่จะดำเนินการต่อยอด ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทยจะต้องศึกษา และพัฒนาการบริการด้านสุขภาพต่อไปอย่างเข้มข้นให้มีความทันสมัย ด้วยวิธีการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงการให้บริการด้านสุขภาพ และพัฒนาเครื่องมือด้านการตลาดควบคู่กันไป

โดยการจัดประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกปฎิบัติการทดสอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองสุขภาพ เพื่อระดมความคิดเห็นของประชาชนในการออกแบบแนวคิด การออกแบบรายละเอียด การจัดทำแผนการปรับปรุงฟื้นฟูด้านกายภาพ โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคของเขตส่งเสริมสุขภาพ เพื่อนำไปสู่การออกแบบเมือง และแผนแม่บทในการพัฒนาเมืองสุขภาพ

ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งจากที่เข้าร่วม ณ ห้องประชุมของสำนักงานเทศบาลตำบลกะรน และจากระบบประชุมออนไลน์ Zoom Meeting ประกอบด้วย ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับกิจการการท่องเที่ยวส่งเสริมสุขภาพ โรงแรมในเขตพื้นที่ตำบลกะรน ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลกะรน จำนวน 150 คน เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

Advertisement
Facebook Comments

Related post