Digiqole ad

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และคณะนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต จัดสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง “ เขย่าโลกธุรกิจด้วยการตลาดดิจิทัล เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไทย ”

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และคณะนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต จัดสัมมนาวิชาการระดับชาติ  เรื่อง “ เขย่าโลกธุรกิจด้วยการตลาดดิจิทัล เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไทย ”
Social sharing
Digiqole ad

รองศาสตราจารย์ ดร.สักรินทร์ อยู่ผ่อง คณบดี คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการจัดสัมมนาวิชาการระดับชาติ และ ดร.โอกาส เตพละกุล อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง “เขย่าโลกธุรกิจด้วยการตลาดดิจิทัล เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไทย” ในวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

โดยมีวิทยาการเสวนาผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ดร.ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คุณณัฐวุฒิ ปิ่นทองคำ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร กลุ่มบริษัทเบญจจินดา และคุณบูม หมู่ศิริเลิศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝายธุรกิจ ออมนิชาแนล บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินรายการเสวนา คุณกิติพงศ์ ตั้งกิจ   ในปัจจุบันประเทศไทยให้ความสำคัญต่อการยกระดับอุตสาหกรรมไทยให้เป็นอุตสาหกรรม 4.0 เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้านเข้าสู่ความเป็นดิจิทัล เน้นส่งเสริมการขยายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการวางพื้นฐานที่สำคัญเพื่อให้ไทยก้าวเป็นผู้นำเศรษฐกิจดิจิทัลในภูมิภาค โดยอุตสาหกรรม 4.0 คือการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและอินเทอร์เน็ตมาใช้ในกระบวนการผลิตสินค้า และมีจุดเด่นคือสามารถเชื่อมความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลเข้ากับกระบวนการผลิตสินค้าได้โดยตรง ซึ่งเป็นการผสมผสานเทคโนโลยีที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้

โดยมีแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สำคัญในประเด็นต่าง ๆ ตั้งแต่การบูรณาการระบบต่าง ๆ เข้าด้วยกัน มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของสิ่งของ (Internet Of Things) เพื่อเป็นอุปกรณ์อัจฉริยะในการประมวลและจัดเก็บข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ (Cloud Computing) นำเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง มาปรับใช้ในรูปการวางโครงสร้างแบบจำลองเสมือนจริง รวมไปถึงการบูรณาการร่วมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนา ซึ่งโอกาสสำคัญที่ประเทศไทยจะเตรียมพร้อมในการยกระดับอุตสาหกรรม สิ่งจำเป็นอย่างยิ่งคือการมีระบบบริหารจัดการที่ดีตลอดโซ่อุปทานตั้งแต่ระบบการผลิต ระบบการจัดการ ไปจนถึงระบบการตลาดและการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญส่งผลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในการดำเนินธุรกิจ และการปรับตัวของการบริหารจัดการทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ ซึ่งสร้างความท้าทายเป็นอย่างมาก ในการเปลี่ยนแปลงนี้มีผลกระทบตั้งแต่การกำหนดกลยุทธ์ขององค์กร การบริหารจัดการ รวมไปถึงการเข้าถึงผู้บริโภคด้วยการตลาดดิจิทัล ซึ่งการตลาดดิจิทัลคือการทำการตลาดผ่านทางสื่อดิจิทัล และสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้บริโภค เพื่อเพิ่มยอดขายโดยใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ ทางสื่อดิจิทัล ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในจำนวนมากได้โดยตรง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือจึงเล็งเห็นความสำคัญในการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรของประเทศเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไทย ทางโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจระดับบัณฑิต คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมจึงได้จัดงานสัมมนาภายใต้หัวข้อ “เขย่าโลกธุรกิจด้วยการตลาดดิจิทัลเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไทย” เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการตลาดดิจิทัลเพื่อการยกระดับอุตสาหกรรมไทย และกระตุ้นให้เกิดมุมมองในการพัฒนาที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไทย รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจระหว่างองค์กรภาครัฐและเอกชนเพื่อจะนำสู่การร่วมมือพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ร่วมแบ่งปันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการสนับสนุนการดำเนินงานในองค์กรต่าง ๆ รวมถึงการประกอบธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ และสามารถยกระดับอุตสาหกรรมไทยได้  ทั้งนี้ มีผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง จากทั้งองค์กรภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคราชการ รวมไปถึงผู้ประกอบการในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม คณะอาจารย์และนักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป เข้าร่วมสัมมนาวิชาการระดับชาติดังกล่าว จำนวน 400 คน  สอบถามเพื่อเติมได้ที่ คุณประสพโชค ทองประสิทธิ์ คณะกรรมการจัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ โทรศัพท์ 082-359-3719

Facebook Comments

Related post