Digiqole ad

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร มอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2565-2566

 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร มอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2565-2566
Social sharing

Digiqole ad

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาบัตรและมอบประกาศนียบัตร มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือและวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2565-2566 ณ หอประชุมประภากรคอนเวนชั่นฮอลล์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น


ดร.ฉันทวิทย์ สุชาตานนท์ นายกสภามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่า ขณะนี้ มหาวิทยาลัยมีดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว จำนวน 31 รุ่น และรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 32 และ 33 มหาวิทยาลัยมีความภาคภูมิใจที่ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษาออกไป สามารถเข้าทำงานในสถานประกอบการต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้เป็นอย่างดี มีคุณภาพและมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ให้บัณฑิตรุ่นหลังได้ประจักษ์เห็นถึงความสำเร็จเหล่านี้ ที่เกิดจากความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย เพื่อให้มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในภูมิภาค เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณวุฒิ คุณธรรม และคุณภาพต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกอร บุญมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่า พิธีประสาทปริญญาบัตรและมอบประกาศนียบัตรครั้งนี้ มีผู้ที่สำเร็จการศึกษา รวมทั้งสิ้น 706 คน ทั้งนี้ ในรอบปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยฯ ได้มีการดำเนินการด้านต่างๆ ของวิทยาลัยด้วยความมุ่งมั่น อาทิ ด้านการจัดการศึกษา โดยสนับสนุนทุนการศึกษาประเภทต่างๆ ทั้งสิ้น จำนวน 456 ทุน ได้ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก รวมทั้งระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ให้มีความทันสมัย เป็นสากล สอดคล้องกับนโยบายการผลิตบัณฑิตของประเทศ สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมในอนาคต จำนวน 13 หลักสูตร และเปิดหลักสูตรใหม่ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการองค์กรและชุมชนยุคใหม่ สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม และสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิชาเอก วิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้า และได้จัดตั้งคณะใหม่ 1 คณะ คือ คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยคาดการณ์ว่าจะพร้อมเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2567 นี้

โอกาสนี้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ได้กล่าวให้โอวาท แสดงความยินดี และชื่นชม แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565-2566 ความตอนหนึ่งว่า ปริญญาบัตรที่ท่านได้รับ เป็นสิ่งที่มีความหมายและมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นเครื่องรับรองวิทยฐานะ ของแต่ละคน ว่าตนเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ในสาขาวิชาการต่างๆ ตามที่ได้อุตสาหะ ศึกษาเล่าเรียน บัณฑิตทุกคนจึงมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่จะต้องนำความรู้ ความสามารถ ที่มีอยู่ไปสร้างสรรค์ให้เกิดความสำเร็จแก่ตนเอง สังคม และประเทศชาติ ทั้งในด้านอาชีพ การงาน ในด้านเกียรติคุณความดี ในด้านการทำประโยชน์เกื้อกูล และในด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคมส่วนรวมและประเทศชาติ

Facebook Comments


Social sharing

Related post