Digiqole ad

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 นักวิชาการทั่วไทยร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ ผ่านระบบออนไลน์

 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 นักวิชาการทั่วไทยร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ ผ่านระบบออนไลน์
Advertisement

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ สถาบันการศึกษา 23 แห่งทั่วทั้งประเทศ จัดการประชุมขึ้น โดยมีนักวิชาการ คณาจารย์ รวมไปถึงผู้ที่ชื่นชอบในผลงานทางวิชาการในด้านต่างๆเข้าร่วมประชุมผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนท์ อย่างพร้อมเพรียง ภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวด ทั้งนี้ ผศ.ดร.กนกอร บุญมี ผู้ปฎิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 8 เรื่อง บูรณาการงานวิจัยและนวัตรกรรมสู่สังคมยุคนิวนอมอล (NEUNC2021)

Advertisement

ผศ.ดร.กนกอร บุญมี ผู้ปฎิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่า การประชุมฯครั้งนี้เป็นครั้งที่ 8 ที่มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมกับสถาบันการศึกษาภายในประเทศ 23 สถาบัน โดยใช้รูปแบบการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยผ่านทางระบบออนไลน์ ซึ่งถือเป็นมิติใหม่ในการประชุมในรูปแบบของ New Normal ในการที่จะเพิ่มพูนคุณภาพงานวิจัยทั้งยังคงเป็นการเปิดโอกาสให้มีการเปลี่ยนแปลงความรู้ประสบการณ์ระหว่างนักศึกษา อาจารย์ และนักวิชาการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการผ่านการนำเสนอผลงาน การประชุมผ่านระบบออนไลน์ และระบบวีดีโอคอนเฟอเรนท์

ในครั้งนี้มีนักวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยทั้งสิ้น 135 บทความ ซึ่งเป็นผลงานวิจัยจากการศึกษาค้นคว้าอิสระและผลงานวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ของนักศึกษาและนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน ซึ่งคณะทำงานได้จัดออกเป็น 6 กลุ่ม ประกอบด้วยด้านการศึกษา ที่มุ่งเน้นในเรื่องของการบริหารหารศึกษา, การพัฒนาหลักสูตรและการสอน, การวัดและการประเมินผลการศึกษาและนวัตรกรรมทางการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่มุ่งเน้นในเรื่องของพยาบาลศาสตร์,สาธารณสุขศาสตร์,เภสัชศาสตร์ และเทคนิคการแพทย์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มุ่งเน้นในเรื่องของวิทยาศาสตร์,วิศวกรรมศาสตร์,คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในด้านของนิติศาสตร์,ศิลปะศาสตร์,รัฐศาสตร์,รัฐประศาสนศาสตร์และนิเทศศาสตร์ ด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ที่มุ่งเน้นในเรื่องของบริหารธุรกิจ,การจัดการท่องเที่ยวและโรงแรมและเศรษฐศาสตร์ สุดท้ายคือด้านเกษตรและการประมง”

ผศ.ดร.กนกอร กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้โลกกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากสถานการณ์การแพร่นระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นทำให้การปรับตัวและการเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบวิถีใหม่ หรือ New Normal ถูกนำมาเป็นประเด็นที่สำคัญที่จะต้องปรับตัวครั้งใหญ่และสำคัญอย่างมาก ดังนั้นจากงานวิจัยที่ถูกนำเสนอต่อที่ประชุมวันนี้รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วทั้งประเทศผ่านระบบออนไลน์ ครั้งนี้จะเป็นการแสดงพลังในการที่ทุกฝ่ายและทุกคนนั้นจะได้ร่วมกันคิดร่วมกันทำและร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เรียกว่าการวิจัยแบบเป็นระบบ ด้วยการนำผลงานวิจัยมาใช้ในการปฎิบัติจริง จนนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาลในภาพรวมต่อไป

ดร.ธีนิดา บัณฑวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่าการจัดงานการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 8 งานวิจัยและนวัตกรรมสู่สังคมยุค New Normal โดยใช้รูปแบบการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยทางออนไลน์ ได้ร่วมมือกับสถาบันเจ้าภาพร่วมจํานวน 23 สถาบัน เพื่อเพิ่มพูนคุณภาพงานวิจัยและเป็นการ เปิดโอกาสให้มีการเปลี่ยนแปลงความรู้ประสบการณ์ระหว่างนักศึกษา อาจารย์และนักวิชาการ เพื่อสร้างความ เข้มแข็งทางวิชาการร่วมกัน มุ่งสู่การสร้างองค์ความรู้ผ่านงานวิจัยและนวัตกรรมสู่สังคมยุค New Normal การ จัดงานประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้ จะช่วยให้นักศึกษา และผู้ที่สนใจเป็นแรงขับเคลื่อนที่สําคัญของการพัฒนาประเทศ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสําคัญที่จะช่วย พัฒนาและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญก้าวหน้าหลังวิกฤตโควิด 19 ต่อไป

Advertisement
Facebook Comments

ลิงค์สำหรับแชร์: https://bangkok-today.com/YClzK

Related post