Digiqole ad

“มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี” ติดอันดับ 1 ใน 10 จากโครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัยยอดนิยม 2020

 “มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี” ติดอันดับ 1 ใน 10 จากโครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัยยอดนิยม 2020

“มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี” ติดอันดับ 1 ใน 10 จากโครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัยยอดนิยม 2020 จากสถาบันจัดอันดับด้านการศึกษา Thailand Education Ranking (TER)

นายศักดา ดีคำป้อ

Advertisement
ผู้อำนวยการ สถาบันจัดอันดับด้านการศึกษา Thailand Education Ranking (TER) กล่าวว่า เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และประชานทั่วประเทศ สถาบันจัดอันดับด้านการศึกษา Thailand Education Ranking (TER) จึงได้สำรวจความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วประเทศ ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทยยอดนิยม ประจำปี 2563 จำนวนทั้งสิ้น 7,720 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งทางสถาบันฯ ได้รวบรวมผลการจัดอันดับสถาบันการศึกษาในประเทศไทย อาทิ มหาวิทยาลัยไทยยอดนิยม The Most Popular Universities in Thailand

“โดยมีเกณฑ์การจัดอันดับ คือ 1.วัดความนิยมจากคะแนนโหวตของนักเรียน นักศึกษาและประชาชน ทั่วประเทศ เก็บข้อมูลแบ่งตามหมวดคำถามความสนใจของผู้เรียน เช่น มหาวิทยาลัยยอดนิยมด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านบริหาร-บัญชี ด้านนิเทศศาสตร์ 2. เก็บข้อมูลแบ่งตามกลุ่มมหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏ และเก็บข้อมูลและประกาศผลปีละ 1 ครั้ง ระหว่างเดือน มีนาคม – ธันวาคม และประกาศผลการโหวตในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ของทุกปี  ทั้งนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลให้นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วประเทศให้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป

ทางด้าน รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กล่าวว่า ขอขอบคุณสถาบันจัดอันดับด้านการศึกษา Thailand Education Ranking (TER) ที่ได้มอบประกาศนียบัตรให้กับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ในฐานะเป็น 1 ใน 10 มหาวิทยาลัยยอดนิยม 2020 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมีปณิธานคือ ผลิตบัณฑิตให้มีภาวะผู้นำสังคมมีความรู้ ความสามารถ คุณธรรม นำไปประกอบอาชีพและดำรงชีวิตด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีการพัฒนาตนเองสังคมและประเทศชาติ

 

“พร้อมทั้งมีพันธกิจสำคัญคือ มุ่งผลิตและพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถควบคู่คุณธรรมและจิตสำนึกที่ดีงามตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยในสาขาวิชาอันเป็นที่ต้องการของประเทศรวมทั้งด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพที่เน้นผู้สูงวัยหรือผู้สูงอายุ  มุ่งส่งเสริมการทำวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมในแต่ละสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดดำเนินการเรียนการสอนที่มีทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ มุ่งให้บริการวิชาการแก่สังคมในด้านที่มหาวิทยาลัยมีความพร้อมและเชี่ยวชาญ มุ่งทำนุบำรุงและเสริมสร้างวัฒนธรรมอันดีงามแก่สังคมและพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และมุ่งพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล ที่สอดคล้องกับบริบทโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับการบริหารวิชาการ กิจการนักศึกษา บริหารบุคลากร บริหารทรัพยากร งบประมาณ บริหารโลจิสติกต์ บริหารวิสาหกิจ และการบริหารทั่วไป”

 

Advertisement
Facebook Comments

Related post