Digiqole ad

มรภ.ภูเก็ต รับโล่รางวัลระดับทองแดง จากผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชน ภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับชาติ

 มรภ.ภูเก็ต รับโล่รางวัลระดับทองแดง จากผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชน ภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับชาติ
Social sharing
Digiqole ad

ชมรมเกษตรต้องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้รับโล่เชิดชูเกียรติและใบประกาศเกียรติคุณ ภายใต้กิจกรรมการประเมินผลโครงการ การดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ประจำปี 2563 ระดับทองแดง จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มอบหมายให้ ดร.สุเทพ มุงคุณ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมด้วย อาจารย์สุทธิณี พรพันธุ์ไพบูลย์ อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมเกษตรต้องเที่ยว และนักศึกษาชมรม เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติระดับทองแดงและเกียรติบัตรจาก นายเฉลิมชัย ปาปะทา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

การรับโล่รางวัลระดับทองแดง ในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในการผลักดันสนับสนุนการดำเนินการกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการของเสีย การเพิ่มพื้นที่สีเขียว และการจัดการพลังงาน ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย เพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว หรือ Green University

โครงการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย เป็นโครงการซึ่งจัดโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) ได้มุ่งเน้นให้เกิดการดำเนินกิจกรรมทางด้านสิ่งแวดล้อมของเครือข่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อม และให้การหนุนเสริมการทำงานของเยาวชนผ่านทางชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือชมรมด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัย

การสนับสนุนและผลักดันการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเครือข่ายเยาวชนในระดับอุดมศึกษามาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย หรือ Green Youth ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นให้เกิดการดำเนินกิจกรรมทางด้านสิ่งแวดล้อมของเครือข่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อม และให้การหนุนเสริมการทำงานของเยาวชนผ่านทางชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือชมรมด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัย

พิธีมอบมอบรางวัลผลการดำเนินโครงการกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับประเทศ ประจำปี 2563 ซึ่งมีสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจำนวน 52 แห่ง โดยแบ่งเป็นระดับทอง 12 แห่ง ระดับเงิน 16 แห่ง และระดับทองแดง จำนวน 24 แห่ง .

 

Facebook Comments

Related post