Digiqole ad

มท.1 ขอบคุณ อช. และผู้นำ อช. ทั่วประเทศ เนื่องในวาระครบ 52 ปี

 มท.1 ขอบคุณ อช. และผู้นำ อช. ทั่วประเทศ เนื่องในวาระครบ 52 ปี
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
Advertisement
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2512 รับหลักการให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินงานโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ด้วยการคัดเลือกบุคคลในหมู่บ้านที่มีลักษณะเป็นผู้นำ จิตใจเสียสละ เข้ามาเป็นอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) หมู่บ้านละไม่น้อยกว่า 4 คน และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ตำบลละ 2 คน เพื่อเป็นแกนนำดำเนินกิจกรรม/โครงการพัฒนาด้านต่าง ๆ ครบทุกหมู่บ้าน ตำบลทั่วประเทศ โดยมีวาระการปฏิบัติงานคราวละ 4 ปี ซึ่งในปัจจุบันมี อช. จำนวน 289,580 คน และผู้นำ อช. จำนวน 13,500 คน มีภารกิจสำคัญในการกระตุ้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข พัฒนาหมู่บ้านของตนเอง ช่วยเหลือ สนับสนุนการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ หรือกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้าน รวมทั้งเป็นผู้ประสานงานระหว่างประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนต่าง ๆ เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย
 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา กล่าวว่า ในวันนี้เป็นวันครบรอบปีที่ 52 ของการดำเนินงานโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน จึงขอขอบคุณอาสาพัฒนาชุมชนและผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนทุกท่าน ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมานะ อดทน เสียสละ และดำรงตนเป็นแบบอย่างให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่มาโดยตลอด และขอให้ผู้นำ อช. ได้ร่วมกันน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน/หมู่บ้าน ภายใต้แนวคิด “รวมพลัง อช. สานต่อศาสตร์พระราชา พัฒนาชุมชนสู่ความยั่งยืน” โดยเป็นการร่วมสร้างสังคมพัฒนาชุมชนใหม่ ด้วยการเติมความรู้ให้คนในชุมชนร่วมพัฒนาบ้านเกิด 3 เรื่อง ประกอบด้วย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศาสตร์พระราชา และนวัตกรรมที่เหมาะสม มีการฟื้นฟูดิน น้ำ ป่า วิถีวัฒนธรรม และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกลไกสร้างความสามัคคี มีจิตอาสา พัฒนาชุมชน เพื่อให้ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ ก่อเกิดความพอมีพอกิน ในขั้นพื้นฐาน รวมกลุ่มยกระดับเศรษฐกิจฐานราก และพัฒนาความเข้มแข็งในขั้นกลางและขั้นก้าวหน้า เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ครอบครัวมีความสุข ชุมชนและประเทศชาติมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนตลอดไป”
     โดยในวันนี้ ทุกจังหวัดได้มีการจัดกิจกรรม ภายใต้แนวคิด “รวมพลัง อช. สานต่อศาสตร์พระราชา พัฒนาชุมชนสู่ความยั่งยืน” ได้แก่ กิจกรรมทางศาสนา การแสดงพลังอาสาพัฒนาชุมชน การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อภิปราย สัมมนาทางวิชาการ การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมสาธารณประโยชน์ เป็นต้น โดยดำเนินการตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Advertisement
Facebook Comments

Related post