Digiqole ad

มทร.รัตนโกสินทร์ MOU กับสมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทย

 มทร.รัตนโกสินทร์ MOU กับสมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทย
Social sharing

Digiqole ad

ในวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดยรศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี ร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กับสมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทย (สนท.) โดยมีนายวิทวัส เมฆสุต นายกสมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทย (สนท.) เป็นผู้ร่วมลงนาม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ที่เข้าศึกษาในสาขาอุตสาหกรรมบริการ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม และเพื่อรองรับผู้เข้ารับการอบรมในโครงการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติสู่ความเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งการจัดงานในวันนี้เป็นโอกาสดีที่ทางสมาคมผู้ประกอบการนําเที่ยวไทย กับ มทร.รัตนโกสินทร์ ได้ร่วมมือร่วมใจกันจากการเห็นถึงความสําคัญ ที่จะเสริมสร้างทักษะ และประสบการณ์ที่ดี ให้แก่ คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และได้รับโอกาสดี ๆ จากสมาคมผู้ประกอบการนําเที่ยวไทย ในการเสริมสร้างกําลังสําคัญของประเทศสู่อุตสาหกรรม ณ ห้องประชุมคเชนทร์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา

#ราชมงคลรัตนโกสินทร์
#RMUTR

Facebook Comments


Social sharing

Related post