Digiqole ad

มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการขอบคุณสื่อมวลชน

 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการขอบคุณสื่อมวลชน
Social sharing

Digiqole ad

มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการขอบคุณสื่อมวลชน

วันที่ 21 มีนาคม 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี มอบหมายให้รศ.ดร.อาคีรา ราชเวียง รองอธิการบดี กล่าวต้อนรับคณะสื่อมวลชน พร้อมกับกล่าวเปิดโครงการขอบคุณสื่อมวลชน ปี 2567 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการขอบคุณสื่อมวลชนที่ให้การสนับสนุนเผยแพร่ข่าวสารของทางมหาวิทยาลัย ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอันเป็นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก และเผยแพร่ชื่อเสียงมหาวิทยาลัย ให้เป็นที่รู้จักแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ได้เข้าใจถึงบทบาทของมหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ อย่างทั่วถึง ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี และความเชื่อมั่นต่อมหาวิทยาลัย

จากนั้นในช่วงบ่ายคณะสื่อมวลชน ศึกษาดูงานด้านการประชาสัมพันธ์ และด้านการบริการวิชาการ ณ วิทยาลัยเพาะช่าง โดยมี ผศ.สุรัฐ บุญทรง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเพาะช่าง ให้การต้อนรับ.

#ราชมงคลรัตนโกสินทร์
#RMUTR

Facebook Comments


Social sharing

Related post