Digiqole ad

มทร.ธัญบุรีชูการศึกษาวิถีใหม่ เปิดหนังสือจัดการศึกษายุคNew Normal

 มทร.ธัญบุรีชูการศึกษาวิถีใหม่ เปิดหนังสือจัดการศึกษายุคNew Normal
Social sharing
Digiqole ad

รองศาสตราจารย์ ดร.พิมลพรรณ เพชรสมบัติ  ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเปิดเผยว่าภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จำเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาทุกภาคส่วน ต้องมีการวางแผนเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ที่จะส่งผลกระทบอย่างมากต่อระบบ การจัดการเรียนการสอนและสุขภาพของนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรในสถานศึกษา 

ดังนั้น สิ่งสำคัญที่สุดในช่วงระยะเวลาต่อไปนี้ ทั้งผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ปกครอง ต้องปรับตัวใน การปฏิบัติงาน เน้นการปฏิบัติภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด เพื่อให้สถานศึกษาเป็นสถานที่ปลอดภัย ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพและปลอดภัยจากโรค ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้ความสามารถหลายๆ ด้าน มาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เหมาะสมกับ การเปลี่ยนแปลงในสภาวการณ์นี้

ทางมหาวิทยาลัยฯได้นำเสนอหนังสือที่มีประโยชน์มากในวงการศึกษาวิถีใหม่ จำนวน2เล่มด้วยกัน เล่มแรกชื่อ การบริหารจัดการศึกษาวิถีใหม่ (Education Management in the NEW NORMAL Era) ประกอบด้วย6บท ประกอบด้วย บทที่1 การปรับเปลี่ยนแนวการจัดการศึกษายุคนี้ บทที่2 แนวคิด หลักการและวิธีการจัดการศึกษาวิถีใหม่ บทที่3 การบริหารจัดการศึกษาวิถีใหม่ของสถานศึกษา บทที่4ผู้บริหารสถานศึกษาวิถีใหม่ บทที่5เทคนิคบางประการในการจัดการศึกษาวิถีใหม่ และบทสุดท้ายสรุปและข้อเสนอแนะ ส่วนอีกเล่มชื่อหนังสือ การจัดการศึกษาเรียนรู้ตามแนว Work Integrated Learning สู่ความสำเร็จในสถานศึกษา ซึ่งจะมีด้วยกัน6บทได้แก่ บทที่1การจัดการศึกษายุคนี้ บทที่2แนวคิดหลักการการจัดการศึกษาเรียนรู้ตามแนว Work Integrated Learning บทที่3การดำเนินจัดการศึกษาเรียนรู้ตามแนว Work Integrated Learningในต่างประเทศ บทที่4 การดำเนินจัดการศึกษาเรียนรู้แนวWork Integrated Learningในประเทศไทย บทที่5ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา และบทสุดท้ายการบูรณาการและการนำเสนอ

ดร.พิมลพรรณ เปิดเผยอีกว่าหนังสือทั้ง2เล่มนี้ได้เรียบเรียงขึ้นจากแนวคิดของนักวิชาการและประสบการณ์ของผู้เขียนจากการวิจัย การเป็นวิทยากรบรรยาย ในการฝึกอบรมผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา ที่สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา การปฏิบัติงานด้านการสอนนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เป้าหมายเล่มแรกเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาวิถีใหม่ให้ประสบความสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา ส่วนเล่มที่สองนั้นเน้น  Work Integrated Learning เป็นการผสมกลมกลืนกันระหว่างประสบการณ์ทำงานทางวิชาชีพ ทั้งนอกห้องเรียนกับในห้องเรียนรวมถึงการฝึกงาน  การทำงานเพื่อสังคม การทำงานในสถานประกอบการ เป็นต้น  สำคัญที่สุดจะเป็นคู่มือให้ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ นักวิชาการ บุคลการทางการศึกษา นิสิต นักศึกษา นักวิชาการทาง การศึกษาที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่สนใจมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการศึกษาวิถีใหม่ และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป

ดร.พิมลพรรณ  เพชรสมบัติ  นักการศึกษารุ่นใหม่ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอกคณิตศาสตร์ วิชาโทวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง แล้วศึกษาต่อปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอก การวัดและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และระดับปริญญาเอก สาขาบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นประธานหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นผู้ช่วยคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีผลงานวิจัยตีพิมพ์มากกว่า 70 เรื่องส่วนการสอนปฏิบัติการสอนในรายวิชาทางการบริหารการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยอื่นๆทั้งของรัฐและเอกชน รางวัลแห่งภาคภูมิใจ อาทิอาจารย์ต้นแบบด้านการสอนประจำปี 2564 ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาผู้เรียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ,ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ ผู้มีเกียรติประวัติและผลงานทางการศึกษาดีเด่น จากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช จากการคัดเลือกของสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ฯลฯ

Facebook Comments

Related post