Digiqole ad

มติเอกฉันท์! สภาฯ รับหลักการร่างกฎหมายแก้ฝุ่นพิษ 7 ฉบับ ร่วมจับตาต่อในชั้นกรรมาธิการ

 มติเอกฉันท์! สภาฯ รับหลักการร่างกฎหมายแก้ฝุ่นพิษ 7 ฉบับ ร่วมจับตาต่อในชั้นกรรมาธิการ
Social sharing
Digiqole ad
วันนี้ (17 มกราคม 2567) ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีวาระการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.เกี่ยวกับการจัดการฝุ่นพิษ 7 ฉบับ จากทั้งพรรคฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายค้าน และภาคประชาชน ต่อเนื่องมาจากการประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้ว
.
Phattarapong Leelaphat – ภัทรพงษ์ ลีลาภัทร์ สส.เชียงใหม่ เขต 8 พรรคก้าวไกล ผู้เสนอ “ร่าง พ.ร.บ.ฝุ่นพิษและการปล่อยมลพิษข้ามพรมแดน” ของพรรคก้าวไกล ได้อภิปรายสรุปว่า สถานการณ์อากาศเป็นพิษเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่ต้องได้รับการแก้ไขทั้งระบบ ซึ่งร่างฯ ของพรรคก้าวไกลมีจุดเด่นที่ครอบคลุมการแก้ไขปัญหาใน 7 ประเด็นหลัก คือ
.
📍1) สิทธิของประชาชนในการเข้าตรวจโรค และสวัสดิการในการรับการรักษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
.
📍2) การกระจายอำนาจในการจัดการปัญหาระดับจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฟป่าหรือ PM2.5 ไปยังนายก อบจ. เพราะประชาชนต้องการให้คนที่ตนเลือกตั้งเข้ามาเป็นหัวเรือในการขับเคลื่อน มากกว่าผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีอายุเฉลี่ยเพียง 1-2 ปีแล้วย้ายไป
.
📍3) ปัญหาไฟจากภาคเกษตร ร่างฯ ของพรรคก้าวไกลระบุชัดเจนในการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต้องมีการจัดทำงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับมาตรการป้องกันและสร้างแรงจูงใจให้เกิดการลดการเผาในภาคเกษตรให้ชัดเจนมากขึ้น
.
📍4) ปัญหาจากการนำเข้าข้าวโพดอาหารสัตว์ ร่างฯ ของพรรคก้าวไกลระบุอย่างชัดเจนไม่ให้มีการนำเข้าข้าวโพดอาหารสัตว์ที่มีที่มาจากการเผา
.
📍5) ในด้านระบบการแจ้งเตือน ร่างฯ ของพรรคก้าวไกลระบุชัดเจนมากที่สุด ว่าการแจ้งเตือนต้องเกิดขึ้นแบบเฉพาะเจาะจงพื้นที่ เมื่อมีค่า PM2.5 เกินกว่าค่ามาตรฐานที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกำหนดไว้เกิน 24 ชั่วโมง
.
📍6) ในด้านคณะกรรมการหลักที่มีอำนาจกำกับดูแลปัญหา ร่างฯ ของพรรคก้าวไกลกำหนดให้ใช้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติชุดเดิมที่มีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเพิ่มเติมบทบาทหน้าที่สำคัญคือ การจัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับสถานการณ์ฝุ่นพิษเพื่อเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร เพราะที่ผ่านมา ภาครัฐและหน่วยงานต่าง ๆ แก้ไขปัญหาฝุ่นพิษ PM2.5 อย่างไรประชาชนไม่เคยทราบ แต่ด้วยร่างฯ นี้ เราจะเห็นการจัดทำรายงานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สภาฯ พิจารณาร่วมกันทุกปี
.
📍7) ในด้านการจัดการปัญหาที่ต้นตอ ร่างฯ ของพรรคก้าวไกลกำหนดให้ผู้ประกอบการต้องจัดทำรายงานการปล่อยมลพิษทางอากาศครอบคลุมทั้งระบบห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ และต้องมีมาตรการลงโทษที่ชัดเจนทั้งทางแพ่งและทางอาญา รวมทั้งมาตรการเปิดเผยรายชื่อผู้กระทำผิดให้สาธารณะได้รับทราบ
.
หลังการอภิปรายสรุปจากผู้เสนอร่างกฎหมายทุกภาคส่วน สภาฯ ได้มีมติเอกฉันท์รับหลักการร่าง พ.ร.บ.ฝุ่นพิษทั้ง 7 ฉบับ โดยลงคะแนนเห็นด้วย 443 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง และไม่ลงคะแนน 1 เสียง
.
ขั้นตอนต่อจากนี้จะมีการตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายทั้ง 7 ฉบับดังกล่าว โดยจะมีการนำข้อดีของแต่ละร่างฯ มาประกอบกัน เพื่อให้ได้ พ.ร.บ.ที่ตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาของประชาชนมากที่สุด
.
🟠 พรรคก้าวไกลจึงขอให้ประชาชนร่วมกันติดตามการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดกฎหมายในชั้นกรรมาธิการต่อไป
.
ที่มา : เพจพรรคก้าวไกล
Facebook Comments

Related post