Digiqole ad

“มณฑลประชุมเข้ม!! กำชับความปลอดภัยในโรงเรียน หากเกิดเหตุรีบแจ้งศูนย์ MOE Safety Center เพื่อนำไปสู่การเร่งแก้ไขปัญหาพร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือ!!

 “มณฑลประชุมเข้ม!! กำชับความปลอดภัยในโรงเรียน หากเกิดเหตุรีบแจ้งศูนย์ MOE Safety Center เพื่อนำไปสู่การเร่งแก้ไขปัญหาพร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือ!!
Social sharing
Digiqole ad

“มณฑลประชุมเข้ม!! กำชับความปลอดภัยในโรงเรียน หากเกิดเหตุรีบแจ้งศูนย์ MOE Safety Center เพื่อนำไปสู่การเร่งแก้ไขปัญหาพร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือ!!

วันที่(10 พฤศจิกายน 2565) เมื่อเวลา 14.00 น. นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) ร่วมประชุมกับประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด (ปส.กช.) และผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ทั่วประเทศ ผ่านโปรแกรม ZOOM meeting

นายมณฑล กล่าวว่า นโยบายด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นนโยบายอันดับหนึ่งที่ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสำคัญ โดยได้สั่งการให้โรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการตามแนวทางความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด โดยในวันนี้ตนจึงได้ประชุมร่วมกับเครือข่ายการศึกษาเอกชน เพื่อกำชับให้โรงเรียนเอกชนดูแลความปลอดภัยของนักเรียนในสถานศึกษาอย่างใกล้ชิด โดยเน้นย้ำในเรื่องการใช้ความรุนแรง การล่วงละเมิดทางเพศ และยาเสพติด และขอให้โรงเรียนดูแลสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้มีความปลอดภัยอย่างเข้มงวด เช่น การติดตั้งกล้องวงจรปิด การจัดระบบความปลอดภัยของห้องเรียนในช่วงที่ไม่มีการเรียนการสอน ไม่ควรให้มีครูและนักเรียนอยู่ในพื้นที่ตามลำพัง หากเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยให้ดำเนินการให้มีระบบรายงานเหตุมายังศึกษาธิการจังหวัด(ศธจ.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ทันที เพื่อจะได้ร่วมกันแก้ไขปัญหา และเร่งให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบเหตุ พร้อมทั้งจะได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

นายมณฑล กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ในระหว่างวันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ได้ร่วมกับกองทัพภาคที่ 1 (บก.ทภ.1) และกรมการสารวัตรทหารบก (สห.ทบ.) จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเอาตัวรอดในสถานการณ์วิกฤต และการป้องกันภัยยาเสพติดในสถานศึกษาเอกชน “โดยจะมีภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ การจัดการหลักสูตรสำหรับการเรียนรู้และศึกษาเป็นคณะ รวมทั้งกิจกรรมสำหรับการเรียนรู้ต่าง ๆ โดยได้มีการวางแผนและจัดทำหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและบริบทของโรงเรียนเอกชนสำหรับการช่วยเหลือและป้องกันเด็กนักเรียนในการเสริมสร้างทักษะการเอาตัวรอดและป้องกันภัยจากยาเสพติดในโรงเรียนและชีวิตประจำวันได้ โรงเรียนที่สนใจส่งครูเข้าร่วมการอบรมสามารถสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ https://opec.go.th/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%81/

ทั้งนี้ หากพบความไม่ปลอดภัยในสถานศึกษา ขอให้แจ้งผ่านศูนย์ความปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Center) โดยแจ้งเหตุเข้ามาได้ 4 ช่องทาง ได้แก่ แอปพลิเคชัน MOE Safety Center, เว็บไซต์ www.MOESafetyCenter.com,LINE @MOESafetyCenter หรือที่ Call Center โทร. 0-2126-6565

 

 

“มณฑลประชุมเข้ม!! กำชับความปลอดภัยในโรงเรียน หากเกิดเหตุรีบแจ้งศูนย์ MOE Safety Center เพื่อนำไปสู่การเร่งแก้ไขปัญหาพร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือ!!

Facebook Comments

Related post