Digiqole ad

มจพ. ร่วมมือกับบริษัท ASSIST เดินหน้าจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการฯ ด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และพลังงานทดแทนสมัยใหม่

 มจพ. ร่วมมือกับบริษัท ASSIST เดินหน้าจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการฯ ด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และพลังงานทดแทนสมัยใหม่
Social sharing
Digiqole ad

เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 66 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ. ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)  เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มจพ. กับคุณ Arumugaraj Davitdurai Pandian ผู้อำนวยการ บริษัทเอเชียโซไซตี้เพื่อการพัฒนาสังคมและเพื่อการปรับเปลี่ยนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (ASSIST) พร้อมกันนี้ มีพิธี

ลงนามความร่วมมืออีก 2 ฉบับ ระหว่างคุณสง่า แต่เชื้อสาย ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับคุณ Stephane Nuss ประธานบริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด และคุณ Stephane Nuss ประธานบริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด กับ คุณ jean Pascal Tricoire ประธานบริษัทชไนเดอร์ อิเล็กทริค และบริษัทเอเชียโซไซตี้เพื่อการพัฒนาสังคมและเพื่อการปรับเปลี่ยนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (ASSIST) เพื่อจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ฝึกอบรมสำหรับโครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากร “ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/ระบบควบคุมอัตโนมัติ และพลังงานทดแทนสมัยใหม่

“ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/ระบบควบคุมอัตโนมัติ และพลังงานทดแทนสมัยใหม่” เป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการที่ดำเนินงานร่วมกับบริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด แห่งเดียวในประเทศไทย เกิดจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) และบริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน ซึ่งจำเป็นจะต้องใช้วิศวกรจำนวนมากในการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนในอนาคตอันใกล้

TFII-Schneider Center of Excellence เป็นส่วนหนึ่งของสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส สำหรับใช้ในการพัฒนานักศึกษา คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน และบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม เพื่อผลิตกำลังคนให้มีความเชี่ยวชาญในระบบควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม ระบบการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า ระบบการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบบ้านอัจฉริยะ ระบบ SCADA และ IOT ตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

ในระยะแรกของการดำเนินงาน TFII-Schneider Center of Excellence จัดฝึกอบรมให้คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) หลังจากนั้นจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ให้กับอาจารย์จากวิทยาลัยอาชีวศึกษา 14 แห่งทั่วประเทศ เพื่อผลิตวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ โดยมีเป้าหมายในการผลิตวิศวกรที่มีคุณภาพจำนวนมากต่อไป

 

 

Facebook Comments

Related post