Digiqole ad

มจพ. คว้าแชมป์หุ่นยนต์ THAILAND ABU ROBOCON CHAMPIONSHIP 2024

 มจพ. คว้าแชมป์หุ่นยนต์ THAILAND ABU ROBOCON CHAMPIONSHIP 2024
Social sharing

Digiqole ad

เมื่อวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2567 นักศึกษาทีม iRAP_Let’s go มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) คว้ารางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่รางวัลเกียรติยศ พร้อมเกียรติบัตรเหรียญทอง จากการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU ชิงชนะเลิศประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2567 (THAILAND ABU ROBOCON CHAMPIONSHIP 2024)  ในการ “ปลูกต้นกล้า เก็บเกี่ยวผลผลิตซึ่งเป็นข้าวเปลือกและข้าวลีบ พร้อมนำข้าวเปลือกเก็บใส่ยุ้งฉาง” ภายใต้เกมการแข่งขัน “วิถีข้าว วิถีไทย สู่วิถีสากล” ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี  และทีม iRAP_Let’s go ได้เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขัน ABU Asia-Pacific Robot Contest 2024, Vietnam  ในวันที่ 23-27 สิงหาคม 2567 ณ ประเทศเวียดนาม ผลการแข่งขัน มีดังนี้

 1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ทีม iRAP_Let’s go
 2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 วิทยาลัยเทคนิคนครนายกทีมขุนด่านปราการชล
 3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ราชบุรี ทีม RC Modracle
 4. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 วิทยาลัยเทคนิคลำพูน ทีม Robot

ทั้งนี้ ทีมหุ่นยนต์ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในระดับอุดมศึกษาจำนวน 8 ทีม ได้แก่  1. Goose Rider

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  2. RC Modracle มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ราชบุรี 3. iRAP_Let’s go มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 4. ลูกเจ้าพ่อมเหศักดิ์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5. กันเกรา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  6. IVEC3 ROBOT สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 7. MECHATRONICS 1 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 8. Demeter สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม นิสิต นักเรียน นักศึกษา ให้ความสำคัญและสนใจศาสตร์ด้านเทคโนโลยีเพิ่มมากยิ่งขึ้น ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม คิดอย่างสร้างสรรค์ที่เป็นระบบ สร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ให้ประดิษฐ์คิดค้นและพัฒนาหุ่นยนต์อย่างต่อเนื่อง พร้อมผลักดันให้เกิดการพัฒนาวิทยาการด้านหุ่นยนต์ให้มากยิ่งขึ้น ตามนโยบาย Thailand 4.0 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย–ญี่ปุ่น)

สมาชิกในทีมประกอบด้วย 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 1. นายลัทธพล โอสถานนท์ 8. นายนวพล กุลภา
 2. นายชญานิน ธิติกุลวัฒน์
 3. นางสาวสุพิชชา จิตร์นิยม
 4. นายธีรพัฒน์ เจริญวัฒนาเลิศ
 5. นายเสริมชาติ ลีละสกุลมีเกียรติ
 6. นายสุกฤษฎิ์ไชย หอมกระจาย
 7. นายธนวัชร สายสินธุ์
 8. นายนวพล กุลภา
 9. นายพงศ์ภพ คงพาลา
 10. นายธันธวัช ดารารัตน์
 11. นายศิวกร ปานบ้านแพ้ว
 12. นายอนวัช จิตรำลึก
 13. นางสาวณัฏฐณิชา สุขชัย
 14. นายเขมรักษ์ ขำเลิศ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 1. นายกิตติภัฏ สุวรรณ์
 2. นายกันตินันท์ คงน่วม
 3. นายณภัทร จันทร์ลาม
 4. นายณัฐพล ถาวโรจน์
 5. นายพัฒนเดช ศรีอนันต์

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพดล พัดชื่น และ อาจารย์ ดร.จิรพันธ์ อินเทียม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขอแสดงความยินดีและชื่นชมนักศึกษา

อาจารย์ ทีม iRAP_Let’s go ที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง

 

 

Facebook Comments


Social sharing

Related post