Digiqole ad

มจพ. ขึ้น TOP5 ของประเทศ สาขา Engineering ในการจัดอันดับโลก THE 2022

 มจพ. ขึ้น TOP5 ของประเทศ สาขา Engineering ในการจัดอันดับโลก THE 2022

Times Higher Education หรือ THE สำนักจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกชื่อดังจากประเทศอังกฤษ ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกรายสาขาวิชา Times Higher Education World University Rankings by Subject 2022 สาขา Engineering โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้รับการจัดอันดับที่ 801 – 1000 ของโลก และเป็นอันดับที่ 5 ของไทย จาก 14 มหาวิทยาลัย

Advertisement

Times Higher Education University Rankings by Subject 2022 จัดอันดับโดยใช้เกณฑ์การพิจารณาจากตัวชี้วัด 5 ด้าน คือ การเรียนการสอน (Teaching) ร้อยละ 30  การวิจัย (Research) ร้อยละ 30 การอ้างอิงงานวิจัย (Citations) ร้อยละ 27.5 ความเป็นนานาชาติ (International Outlook) ร้อยละ 7.5 และรายได้ทางอุตสาหกรรม (Industry Income) ร้อยละ 5 ซึ่งเมื่อนำผลคะแนนรวมในแต่ละด้านมาพิจารณารายตัวชี้วัดแล้ว พบว่าในสาขา Engineering  มจพ. มีคะแนนรวมที่ 19.97 คะแนน สูงขึ้นจากปี 2021 ที่ได้ 18.12 คะแนน ส่งผลให้ขยับอับดับจากอันดับที่ 7 ขึ้นมาอยู่ที่อันดับที่ 5 ของ มหาวิทยาลัยไทย โดยเฉพาะตัวชี้วัดด้าน citations ที่มีคะแนนสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

จากผลการจัดอันดับนี้ จะเห็นได้ว่า มจพ. ได้รับการจัดอันดับที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านงานวิจัย การเรียนการสอน และบริการวิชาการ ที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ  สำนักวิจัยฯ ขอขอบคุณนักวิจัย บุคลากรและนักศึกษาทุกท่านที่ร่วมมือกันพัฒนามหาวิทยาลัยรอบด้านและเป็นที่ประจักษ์ ดังวิสัยทัศน์ของการเป็น ‘มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ’

ดูผลการจัดอันดับเพิ่มเติมที่ https://www.timeshighereducation.com/

 

Advertisement
Facebook Comments

ลิงค์สำหรับแชร์: https://bangkok-today.com/jLyY3

Related post