Digiqole ad

มกธ. “เปิดบ้านคณะแพทย์ (Open House)” โชว์ศักยภาพและความพร้อม สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2567

 มกธ. “เปิดบ้านคณะแพทย์ (Open House)” โชว์ศักยภาพและความพร้อม สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2567
Social sharing
Digiqole ad

ศ.ดร. บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีนโยบายมุ่งส่งเสริมการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ และวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมีการเปิดดำเนินการเรียนการสอนในคณะและหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครอง นักศึกษา ตลอดจนผู้ใช้บัณฑิต

จากความสำคัญของนโยบายดังกล่าว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จึงได้เปิดโครงการเปิดบ้านคณะแพทย์ (Open House) ปีการศึกษา 2566 ขึ้น เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2567 โดยมี ศ. เกียรติคุณ นพ.สารเนตร์ ไวคกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพร้อมกล่าวต้อนรับ นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้มีผู้บริหารคณาจารย์ นักศึกษานำผู้เข้าร่วมโครงการเยี่ยมชมการดำเนินงาน ความพร้อมด้านการเรียนการสอน ความก้าวหน้าและความทันสมัยของอุปกรณ์ และสิ่งสนับสนุน ด้านการเรียนการสอน รวมทั้งศักยภาพของคณาจารย์คณะแพทยศาสตร์
ในการนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา คอยให้การต้อนรับ นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าชมความก้าวหน้าของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ด้วยบรรยากาศ อบอุ่น เป็นกันเอง ทั้งนี้คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กำลังเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อ ในคณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2567 ภายในวันที่ 31 มกราคม นี้

Facebook Comments

Related post